Thông tư 56/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 56/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 56/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 28/04/2014 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 177/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. BÌNH ỔN GIÁ
 • Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan tham mưu thuộc Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân ...
 • Điều 4. Cơ quan tiếp nhận và đối tượng thực hiện đăng ký giá
 • Điều 5. Cách thức thực hiện đăng ký giá
 • Điều 6. Quy trình tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá.
 • Điều 7. Quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện đăng ký giá
 • Mục 2. ĐỊNH GIÁ
 • Điều 8. Quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan tham mưu thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh ...
 • Điều 9. Hồ sơ phương án giá
 • Mục 3. HIỆP THƯƠNG GIÁ
 • Điều 10. Hồ sơ hiệp thương giá
 • Điều 11. Trình tự tổ chức hiệp thương giá
 • Mục 4. KIỂM TRA YẾU TỐ HÌNH THÀNH GIÁ
 • Điều 12. Tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá
 • Điều 13. Thẩm quyền và trách nhiệm kiểm tra yếu tố hình thành giá
 • Mục 5. KÊ KHAI GIÁ
 • Điều 14. Cơ quan tiếp nhận và đối tượng thực hiện kê khai giá
 • Điều 15. Cách thức thực hiện kê khai giá
 • Điều 16. Quy trình tiếp nhận, rà soát Văn bản kê khai giá
 • Điều 17. Quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện kê khai giá
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Tổ chức thực hiện
 • Phụ lục số 1: BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIÁ
 • Phụ lục số 2a: HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
 • Phụ lục số 2b:
 • Phụ lục số 3: HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ
 • Phụ lục số 4: MẪU VĂN BẢN KÊ KHAI GIÁ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 56/2014/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 56/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 56/2014/TT-BTC

Đang cập nhật