Nghị định 51/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 51/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển Số hiệu: 51/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 21/05/2014 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC GIAO CÁC KHU VỰC BIỂN NHẤT ĐỊNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Ranh giới, diện tích khu vực biển
 • Điều 5. Nguyên tắc giao khu vực biển
 • Điều 6. Căn cứ giao khu vực biển
 • Điều 7. Thời hạn giao khu vực biển
 • Điều 8. Tài chính liên quan đến việc giao khu vực biển
 • Điều 9. Những hành vi bị cấm
 • Chương 2. GIAO, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU VỰC BIỂN, TRẢ LẠI KHU VỰC BIỂN
 • Điều 10. Thẩm quyền giao khu vực biển
 • Điều 11. Giao khu vực biển
 • Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển
 • Điều 13. Gia hạn thời hạn giao khu vực biển
 • Điều 14. Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển
 • Điều 15. Trả lại khu vực biển
 • Điều 16. Hồ sơ đề nghị giao, gia hạn, trả lại, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển
 • Điều 17. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển ...
 • Điều 18. Hình thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị giao, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết ...
 • Điều 19. Nội dung thẩm định hồ sơ đề nghị giao, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển ...
 • Điều 20. Trình tự thực hiện thủ tục giao, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, trả ...
 • Chương 3. THU HỒI KHU VỰC BIỂN, CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU VỰC BIỂN
 • Điều 21. Thu hồi khu vực biển
 • Điều 22. Chấm dứt hiệu lực quyết định giao khu vực biển
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG VIỆC GIAO, GIA HẠN, THU HỒI, CHO PHÉP TRẢ LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ ...
 • Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển
 • Điều 25. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 27 Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU CÁC VĂN BẢN TRONG HỒ SƠ GIAO, GIA HẠN, THU HỒI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU VỰC BIỂN
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO KHU VỰC BIỂN
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU VỰC BIỂN
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI KHU VỰC BIỂN (HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN KHU VỰC BIỂN)
 • Mẫu số 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH GIAO KHU VỰC BIỂN
 • Mẫu số 05 TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM GÓC CỦA KHU VỰC BIỂN ĐỀ NGHỊ GIAO, TRẢ LẠI HOẶC TIẾP TỤC SỬ DỤNG
 • Mẫu số 06 BẢN ĐỒ KHU VỰC BIỂN ĐỀ NGHỊ GIAO, TRẢ LẠI HOẶC TIẾP TỤC SỬ DỤNG
 • Mẫu số 07 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao khu vực biển
 • Mẫu số 08 TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM GÓC CỦA KHU VỰC BIỂN GIAO CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Mẫu số 09 BẢN ĐỒ KHU VỰC BIỂN GIAO CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Mẫu số 10 QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép trả lại khu vực biển
 • Mẫu số 11 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi khu vực biển
 • Mẫu số 12 PHIẾU TIẾP NHẬN VÀ HẸN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ (GIAO, GIA HẠN, TRẢ LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ...

Nghị định 51/2014/NĐ-CP giao khu vực biển nhất định cho tổ chức cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển

Nội dung chính của Nghị định này quy định việc giao khu vực biển nhất định trên các vùng biển Việt Nam cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoặc quyết định cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giao khu vực biển.

Cụ thể, tại Nghị định 51/2014 có quy định về thời hạn giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng tài nguyên biển được xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể, thời hạn này tối đa không quá 30 năm, có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Theo đó, nghiêm cấm việc lợi dụng việc sử dụng khu vực biển gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia; khai thác, sử dụng tài nguyên biển khi chưa được giao khu vực biển; Sử dụng khu vực biển không đúng mục đích; lấn chiếm, hủy hoại môi trường, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Bên cạnh đó. Nghị định 51/2014 cũng quy định quy trình, thủ tục giao, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, trả lại khu vực biển. Ban hành kèm theo nghị định này là mẫu các văn bản trong hồ sơ giao, gia hạn, thu hồi, bổ sung quyết định giao khu vực biển.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 51/2014/NĐ-CP để xử lý: