Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 03/2014/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh Ngày ban hành: 26/05/2014 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Cơ quan đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 • Điều 4. Ủy quyền thực hiện đăng ký hợp tác xã
 • Điều 5. Ngành, nghề kinh doanh
 • Chương 2. ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
 • Điều 6. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ
 • Điều 7. Đăng ký thành lập hợp tác xã
 • Điều 8. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
 • Điều 9. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện ...
 • Điều 10. Ghi số giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại ...
 • Điều 11. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
 • Điều 12. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp ...
 • Điều 13. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
 • Điều 14. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
 • Điều 15. Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác ...
 • Điều 16. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
 • Điều 17. Giải thể tự nguyện hợp tác xã
 • Điều 18. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại ...
 • Điều 19. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 • Điều 20. Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
 • Điều 21. Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập
 • Điều 22. Quy định về việc đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn
 • Điều 23. Quyền khiếu nại của hợp tác xã
 • Chương 3. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
 • Điều 24. Chế độ thông tin báo cáo của cơ quan đăng ký hợp tác xã
 • Điều 25. Chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Điều 27. Trách nhiệm thi hành
 • CÁCH GHI ĐỐI VỚI CÁC MẪU GIẤY
 • Phụ lục I-1 GIẤY ĐỀ NGHỊ Đăng ký thành lập hợp tác xã
 • Phụ lục I-2 PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ
 • Phụ lục I-3 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ
 • Phụ lục I-4 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP ...
 • Phụ lục I-5 THÔNG BÁO Về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của ...
 • Phụ lục I-6 THÔNG BÁO Về việc lập/chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
 • Phụ lục I-7 GIẤY ĐỀ NGHỊ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
 • Phụ lục I-8 GIẤY ĐỀ NGHỊ Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh ...
 • Phụ lục I-9 GIẤY THÔNG BÁO Thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
 • Phụ lục I-10 THÔNG BÁO Về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
 • Phụ lục I-11 THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng ...
 • Phụ lục I-12 THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của ...
 • Phụ lục I-13 THÔNG BÁO Về việc giải thể hợp tác xã
 • Phụ lục I-14 GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 • Phụ lục I-15 GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh ...
 • Phụ lục I-16 GIẤY ĐỀ NGHỊ Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
 • Phụ lục I-17 GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 • Phụ lục I-18 BÁO CÁO Tình hình hoạt động của hợp tác xã năm……..
 • Phụ lục II-1 GIẤY BIÊN NHẬN
 • Phụ lục II-2 THÔNG BÁO Về việc
 • Phụ lục II-3 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
 • Phụ lục II-4 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
 • Phụ lục II-5 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
 • Phụ lục II-6 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
 • Phụ lục II-7 GIẤY XÁC NHẬN Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ...
 • Phụ lục II-8 GIẤY XÁC NHẬN Về việc giải thể của hợp tác xã
 • Phụ lục II-9 THÔNG BÁO Về việc hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 • Phụ lục II-10 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 • Phụ lục II-11 BÁO CÁO Tình hình đăng ký hợp tác xã
 • Phụ lục II-12 BÁO CÁO Tình hình đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 • Phụ lục II-13 BÁO CÁO Tình hình hoạt động của hợp tác xã năm….
 • Phụ lục II-14 BÁO CÁO Tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm ....
 • Phụ lục III-1 DANH MỤC CHỮ CÁI SỬ DỤNG TRONG ĐẶT TÊN HỢP TÁC XÃ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM ...
 • Phụ lục III-2 MÃ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
 • Phụ lục III-3 MẪU BÌA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ...
 • Phụ lục III-4 PHÔNG (FONT) CHỮ, CỠ CHỮ, KIỂU CHỮ SỬ DỤNG TRONG CÁC MẪU GIẤY
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT để xử lý: