Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Đinh Trung Tụng, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Tống Anh Hào Ngày ban hành: 28/03/2014 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU 92 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc định giá tài sản
 • Điều 3. Thỏa thuận về việc xác định giá tài sản
 • Điều 4. Thỏa thuận về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
 • Điều 5. Yêu cầu tổ chức thẩm định giá tài sản
 • Điều 6. Trình tự thực hiện yêu cầu tổ chức thẩm định giá tài sản tiến hành thẩm định giá tài sản theo ...
 • Điều 7. Tòa án ra Quyết định định giá tài sản
 • Điều 8. Thủ tục thành lập Hội đồng định giá và ra Quyết định định giá tài sản
 • Điều 9. Gửi Quyết định định giá tài sản
 • Điều 10. Yêu cầu thay đổi và thủ tục xem xét thay đổi thành viên Hội đồng định giá
 • Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng định giá tài sản
 • Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng định giá tài sản
 • Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của đương sự tham gia phiên họp định giá tài sản
 • Điều 14. Ủy thác định giá tài sản
 • Điều 15. Trình tự, thủ tục phiên họp của Hội đồng định giá tài sản
 • Điều 16. Xử lý trong trường hợp có hành vi cản trở Hội đồng định giá tiến hành định giá tài sản
 • Điều 17. Tòa án xác định giá tài sản trong một số trường hợp khác
 • Điều 18. Tiến hành định giá lại tài sản
 • Điều 19. Chi phí thẩm định, định giá tài sản
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Việc giải thích, hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch
 • Mẫu số 01 ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN YÊU CẦU TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Mẫu số 02 ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
 • Mẫu số 03 QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
 • Mẫu số 04 QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
 • Mẫu số 05 BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
 • Mẫu số 06 BIÊN BẢN KHÔNG THỂ TIẾN HÀNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC

Đang cập nhật