Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về quản lý xây dựng, lắp đặt và hoạt động của trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Số hiệu: 24/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Võ Đại Ngày ban hành: 13/03/2014 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về quản lý xây dựng, lắp đặt và hoạt động của trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý xây dựng, lắp đặt và hoạt động của trạm thu ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích, yêu cầu
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUẢN LÝ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BTS
 • Điều 5. Công tác quản lý xây dựng, lắp đặt BTS
 • Điều 6. Khu vực phải xin cấp giấy phép xây dựng BTS
 • Điều 7. Khu vực xin cấp giấy phép xây dựng tạm cho BTS
 • Điều 8. Những khu vực được miễn giấy phép xây dựng BTS loại 2
 • Điều 9. Điều kiện khi xây dựng, lắp đặt BTS loại 2 được miễn giấy phép xây dựng
 • Điều 10. Quản lý về hoạt động của BTS
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 12. Sở Xây dựng
 • Điều 13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 • Điều 14. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
 • Điều 15. Doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng lắp đặt ...
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 2 DANH SÁCH CÁC KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN 30 XÃ ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG BTS LOẠI 2, THUỘC CHƯƠNG ...
 • PHỤ LỤC 3 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẮP ĐẶT TRẠM BTS
 • PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH BTS DỰ KIẾN LẮP ĐẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
 • PHỤ LỤC 4 BTS DỰ KIẾN LẮP ĐẶT TRÊN CÔNG TRÌNH BTS DÙNG CHUNG HẠ TẦNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật