Nghị định 119/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 119/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 119/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm Số hiệu: 119/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 16/10/2006 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Nghị định 119/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm
 • Chương 2 HỆ THỐNG TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM
 • Điều 3. Hệ thống tổ chức Kiểm lâm
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Kiểm lâm
 • Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Kiểm lâm tỉnh
 • Điều 8. Cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm huyện
 • Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt Kiểm lâm huyện
 • Điều 10. Cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ
 • Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ
 • Chương 3 QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG CHỨC KIỂM LÂM,  KIỂM LÂM ĐỊA BÀN XÃ VÀ CỘNG TÁC VIÊN KIỂM LÂM
 • Điều 12. Quyền hạn, trách nhiệm của công chức kiểm lâm khi thi hành công vụ
 • Điều 13. Nhiệm vụ của Kiểm lâm địa bàn cấp xã
 • Điều 14. Cộng tác viên của Kiểm lâm
 • Chương 4 CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM LÂM
 • Điều 15. Biên chế và kinh phí
 • Điều 16. Trang thiết bị cho Kiểm lâm
 • Điều 17. Chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm
 • Điều 18. Trang phục Kiểm lâm
 • Điều 19. Điều động lực lượng và phương tiện
 • Chương 5 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KIỂM LÂM
 • Điều 20. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 21. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 22. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Chương 6 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004, ngày 16/10/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm.

Nghị định 119/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành quy định tại chương VI của Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 về hệ thống tổ chức; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm lâm; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của công chức kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn và cộng tác viên kiểm lâm; các điều kiện bảo đảm hoạt động của Kiểm lâm; quan hệ phối hợp giữa Kiểm lâm với các tổ chức có liên quan; quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với Kiểm lâm.

Trong đó, Cục Kiểm lâm có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng, bộ máy giúp việc Cục trưởng; các đơn vị Kiểm lâm bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; các Hạt Kiểm lâm vườn quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Cục Kiểm lâm giữ nhiệm vụ Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi cả nước; Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; Tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong cả nước; Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; Xây dựng lực lượng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức kiểm lâm…

Ngoài ra, Nghị định 119/2006/NĐ-CP còn quy định chi tiết về Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm.

Nghị định 119/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2006.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 119/2006/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 119/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 119/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 119/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật