Nghị định 121/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 121/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 121/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ước Số hiệu: 121/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 23/10/2006 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 121/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ước

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2003/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2003 CỦA ...
 • Điều 1. Các điều sửa đổi, bổ sung
 • 1. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1 và 3 Điều 7 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 4. Sửa đổi, bổ sung các điểm a, b và c khoản 2 Điều 15 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 21 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 6. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 26 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 7. Bổ sung thêm Điều 26a vào Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 30 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 10. Sửa đổi, bổ sung Điều 33 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 41 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 12. Sửa đổi, bổ sung các khoản 5 và 8 Điều 46 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 13. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 47 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 14. Sửa đổi, bổ sung các khoản 5 và 6 Điều 49 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 15. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 3, 6 và 8 Điều 50 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • 16. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, 4 và 5 Điều 51 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP:
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 121/2006/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 121/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 121/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 121/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 121/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật