Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 24/2014/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển Ngày ban hành: 19/05/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Thành phần hồ sơ địa chính
 • Điều 5. Nguyên tắc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính
 • Điều 6. Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính
 • Điều 7. Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính
 • Chương II HỒ SƠ NỘP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG ...
 • Điều 8 Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ...
 • Điều 9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
 • Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận
 • Điều 11. Việc nộp giấy tờ khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ...
 • Điều 12 Mẫu giấy tờ thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ...
 • Chương III NỘI DUNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
 • Điều 13. Nhóm dữ liệu về thửa đất
 • Điều 14. Nhóm dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất
 • Điều 15 Nhóm dữ liệu về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
 • Điều 16. Nhóm dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất
 • Điều 17. Nhóm dữ liệu về tài sản gắn liền với đất
 • Điều 18 Nhóm dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản ...
 • Điều 19 Nhóm dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Chương IV LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
 • Điều 20. Lập bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai
 • Điều 21. Lập Sổ địa chính
 • Điều 22. Bản lưu Giấy chứng nhận
 • Điều 23. Hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất
 • Điều 24. Lộ trình xây dựng, chuyển đổi hồ sơ địa chính sang dạng số
 • Chương V CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
 • Điều 25. Tài liệu hồ sơ địa chính phải cập nhật, chỉnh lý biến động và căn cứ cập nhật, chỉnh lý
 • Điều 26. Trình tự, thời gian cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính
 • Điều 27. Đồng bộ hóa dữ liệu hồ sơ địa chính ở các cấp
 • Chương VI QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
 • Điều 28. Kiểm tra việc lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính
 • Điều 29. Phân cấp quản lý hồ sơ địa chính
 • Điều 30. Bảo quản hồ sơ địa chính
 • Điều 31. Bảo mật hồ sơ địa chính
 • Điều 32. Bàn giao hồ sơ địa chính
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Thực hiện chuyển tiếp
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC MẪU SỔ VÀ VĂN BẢN, GIẤY TỜ ÁP DỤNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ...
 • Mẫu số 01/ĐK SỔ ĐỊA CHÍNH (ĐIỆN TỬ)
 • Mẫu số 02/ĐK SỔ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,QUYỀN SỞ HỮU ...
 • Mẫu số 03/ĐK SỔ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ...
 • Mẫu số 04a/ĐK ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC ...
 • Mẫu số 04b/ĐK DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 • Mẫu số 04c/ĐK DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ
 • Mẫu số 04d/ĐK DANH SÁCH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT
 • Mẫu số 05/ĐK PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA KHU DÂN CƯ
 • Mẫu số 06/ĐK DANH SÁCH CÔNG KHAI Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu ...
 • Mẫu số 07/ĐK PHIẾU LẤY Ý KIẾN Về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Mẫu số 08a/ĐK BÁO CÁO Kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo
 • Mẫu số 08b/ĐK THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT
 • Mẫu số 09/ĐK ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 • Mẫu số 10/ĐK ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ ...
 • Mẫu số 11/ĐK ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT
 • Mẫu số 12/ĐK THÔNG BÁO Về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính
 • Mẫu số 13/ĐK QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn sử dụng đất
 • PHỤ LỤC SỐ 02 MÃ CỦA LOẠI HÌNH BIẾN ĐỘNG
 • PHỤ LỤC SỐ 03 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VIẾT SỔ ĐỊA CHÍNH (DẠNG GIẤY ĐANG SỬ DỤNG THEO CÁC QUY ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 24/2014/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Phân tích chính sách về Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật