Quyết định 36/2014/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 36/2014/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 36/2014/QĐ-TTg về Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 36/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 18/06/2014 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 36/2014/QĐ-TTg về Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2014.
 • Điều 3 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
 • Điều 4. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin
 • Điều 5. Các thông tin phải công bố
 • Điều 6. Phương tiện và hình thức công bố thông tin
 • Điều 7. Ngôn ngữ công bố thông tin
 • Điều 8. Trách nhiệm công bố thông tin
 • Điều 9. Tạm hoãn công bố thông tin
 • Điều 10. Điều chỉnh nội dung công bố thông tin
 • Điều 11. Công bố thông tin bất thường
 • Điều 12. Bảo quản, lưu giữ thông tin
 • Điều 13. Xử lý vi phạm về công bố thông tin
 • Chương III NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP
 • Điều 14. Công bố Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm
 • Điều 15. Công bố Báo cáo tài chính
 • Điều 16. Công bố chiến lược, kế hoạch phát triển doanh nghiệp
 • Điều 17. Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư hàng năm
 • Điều 18. Công bố kết quả kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp
 • Điều 19. Công bố đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp
 • Điều 20. Công bố tiền lương, thưởng của doanh nghiệp
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 36/2014/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 36/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 36/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 36/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật