Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 21/2014/QĐ-UBND hướng dẫn Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 21/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Lê Tiến Phương Ngày ban hành: 13/06/2014 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 21/2014/QĐ-UBND hướng dẫn Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng ...
 • QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Sáng kiến
 • Điều 4. Điều kiện để được công nhận là sáng kiến
 • Điều 5. Tính mới và khả năng mang lại lợi ích thiết thực của sáng kiến
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN VÀ XÉT CHẤP THUẬN VIỆC CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
 • Điều 6. Yêu cầu và hồ sơ công nhận sáng kiến
 • Điều 7. Trình tự tiếp nhận, xem xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến
 • Điều 8. Trình tự xét công nhận sáng kiến
 • Điều 9. Trình tự, thủ tục xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư
 • Điều 10. Hội đồng sáng kiến
 • Chương III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TẠO RA SÁNG KIẾN VÀ NGƯỜI THAM GIA HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN
 • Điều 11. Quyền của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng ...
 • Điều 12. Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu
 • Điều 13. Quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
 • Chương IV CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN
 • Điều 14. Trách nhiệm triển khai các biện pháp quản lý hoạt động sáng kiến
 • Điều 15. Khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo
 • Điều 16. Chi phí cho hoạt động sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến
 • Điều 17. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo
 • Điều 18. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
 • PHỤ LỤC II MẪU GIẤY BIÊN NHẬN ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
 • PHỤ LỤC III MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN
 • PHỤ LỤC IV MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN CỦA CƠ SỞ
 • PHỤ LỤC V MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • PHỤ LỤC VI MẪU ĐƠN PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
 • PHỤ LỤC VII MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU TỔNG HỢP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật