Nghị định 127/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 127/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 127/2006/NĐ-CP về việc bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội Số hiệu: 127/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/10/2006 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 127/2006/NĐ-CP về việc bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự
 • Điều 4. Nội dung bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự
 • Điều 5. Hình thức và phương thức huy động nguồn lực phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự
 • Điều 6. Quyền lợi của các tổ chức, cá nhân có nguồn lực được huy động cho hoạt động bảo vệ an ninh, trật ...
 • Điều 7. Bảo vệ bí mật Nhà nước trong bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự
 • Chương 2: BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN VỀ NGÂN SÁCH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ
 • Điều 8. Ngân sách bảo đảm cho các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự
 • Điều 9. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự
 • Điều 10. Thẩm quyền trưng thu, trưng mua, trưng dụng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh ...
 • Điều 11. Sản xuất, cấp phát vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục ...
 • Điều 12. Thu hồi, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp ...
 • Điều 13. Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự
 • Điều 14. Đầu tư, phát triển xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ, huấn luyện, đào tạo phục ...
 • Điều 15. Việc ưu tiên bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất cho các địa bàn chiến lược, xung yếu
 • Điều 16. Dự trữ quốc gia để bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự
 • Chương 3: BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCHO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ
 • Điều 17. Chuyển giao công nghệ và kết quả nghiên cứu khoa bọc và phát triển công nghệ
 • Điều 18. Xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm lực thông tin, cơ sở dữ liệu, tư liệu khoa học và công nghệ
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Khen thưởng, xử lý vi phạm và khiếu nại, tố cáo
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành

Căn cứ Luật An ninh quốc gia 2004, ngày 27/10/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 127/2006/NĐ-CP về việc bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Nghị định 127/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An ninh quốc gia và Luật Công an nhân dân về việc bảo đảm điều kiện về ngân sách, cơ sở vật chất, huy động thành tựu khoa học và công nghệ, dự trữ quốc gia để phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, các hoạt động bảo đảm điều kiện về ngân sách, cơ sở vật chất, dự trữ quốc gia cho hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự và chính sách huy động thành tựu khoa học, công nghệ phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự phải tuân thủ những quy định có liên quan về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự được Nhà nước bảo đảm, bao gồm: đất đai, trụ sở, công trình, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và các điều kiện vật chất, kỹ thuật khác.

Khi xác định cần cho việc bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ  quyết định trưng thu, trưng mua, trưng dụng đối với đất đai, công trình, thiết bị, phương tiện giao thông, thông tin liên lạc và người điều khiển sử dụng các phương tiện đó hoặc các tài sản khác của tổ chức, cá nhân.

Nghị định 127/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2006.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 127/2006/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 127/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 127/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 127/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật