Thông tư 76/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 76/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 76/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí Ngày ban hành: 16/06/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. XÁC ĐỊNH VÀ THU NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • Điều 3. Xác định tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
 • Điều 4. Xác định tiền sử dụng đất khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức ...
 • Điều 5. Xác định tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử ...
 • Điều 6. Phân bổ tiền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng tại công trình hỗn hợp có nhà ở
 • Điều 7. Xác định hạn mức giao đất ở để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi được Nhà ...
 • Điều 8. Xác định tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình ...
 • Điều 9. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất
 • 1. Đối với tổ chức kinh tế
 • 2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:
 • Điều 10. Thu tiền sử dụng đất khi thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết
 • Điều 11. Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng
 • Điều 12. Ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất
 • Mục 2. MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • Điều 13. Miễn tiền sử dụng đất
 • Điều 14. Giảm tiền sử dụng đất
 • Điều 15. Hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất
 • Điều 16. Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Xử lý chuyển tiếp một số vấn đề phát sinh khi Thông tư có hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU THÔNG BÁO NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THANH TOÁN NỢ TIỀN ...
 • Mẫu số 01: Thông báo nộp tiền sử dụng đất
 • Mẫu số 02: Quyết định về việc miễn (giảm) tiền sử dụng đất
 • Mẫu số 03: Thanh toán nợ tiền sử dụng đất
 • Mẫu số 04: Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất
 • Mẫu số 05: Sổ theo dõi thu tiền sử dụng đất
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 76/2014/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 76/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 76/2014/TT-BTC

Đang cập nhật