Thông tư 77/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 77/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 77/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí Ngày ban hành: 16/06/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. XÁC ĐỊNH VÀ THU NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT
 • Điều 3. Xác định đơn giá thuê đất
 • Điều 4. Diện tích phải nộp tiền thuê đất
 • Điều 5. Xác định tiền thuê đất
 • Điều 6. Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng
 • Điều 7. Trình tự, thủ tục xác định đơn giá thuê đất và thu nộp tiền thuê đất
 • Điều 8. Áp dụng đơn giá thuê đất
 • Mục 2. XÁC ĐỊNH, THU NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM, TIỀN THUÊ ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC, THUÊ MẶT ...
 • Điều 9. Xác định, thu nộp tiền thuê đất xây dựng công trình ngầm
 • Điều 10. Xác định, thu nộp tiền thuê đất có mặt nước
 • Điều 11. Xác định, thu nộp tiền thuê mặt nước
 • Mục 3. MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
 • Điều 12. Áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 13. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong một số trường hợp
 • Điều 14. Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 15. Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Điều 16. Xác định tiền thuê đất trong trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất
 • Mục 4. XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ
 • Điều 17. Xử lý một số nội dung chuyển tiếp
 • Điều 18. Xử lý một số vấn đề cụ thể
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU THÔNG BÁO NỘP TIỀN THUÊ ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
 • Mẫu số 01: Thông báo về việc nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Mẫu số 02: Quyết định về việc miễn (giảm) tiền thuê đất, thuê mặt nước
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 77/2014/TT-BTC để xử lý: