Quyết định 1859/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1859/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1859/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Điều lệ sửa đổi bổ sung Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Định Số hiệu: 1859/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc Ngày ban hành: 09/06/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 1859/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Điều lệ sửa đổi bổ sung Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI CHĂN NUÔI - THÚ Y TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • Điều 1. Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Định đã được Đại hội đại ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Định ...
 • ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI CHĂN NUÔI - THÚ Y TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Tên gọi của Hội
 • Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
 • Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
 • Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
 • Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
 • Chương II QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ
 • Điều 6. Quyền hạn
 • Điều 7. Nhiệm vụ
 • Chương III HỘI VIÊN
 • Điều 8. Hội viên
 • Điều 9. Quyền của hội viên
 • Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên
 • Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Hội
 • Chương IV TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
 • Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội
 • Điều 13. Đại hội
 • Điều 14. Ban Chấp hành
 • Điều 15. Ban Thường vụ
 • Điều 16. Ban Kiểm tra
 • Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội
 • Điều 18. Tổng thư ký
 • Điều 19. Các chi hội trực thuộc Hội
 • Chương V CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ
 • Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội
 • Chương VI TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
 • Điều 21. Tài chính và tài sản
 • Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội
 • Chương VII KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 • Điều 23. Khen thưởng
 • Điều 24. Kỷ luật
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1859/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1859/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1859/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1859/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1859/QĐ-UBND

Đang cập nhật