Thông tư 04/2014/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2014/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 04/2014/TT-BNV về định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 04/2014/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng Ngày ban hành: 23/06/2014 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Thông tư 04/2014/TT-BNV về định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI LIỆU LƯU TRỮ
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập CSDL tài liệu lưu trữ
 • Điều 5. Hiệu lực thi hành
 • Điều 6. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI LIỆU LƯU TRỮ
 • PHỤ LỤC II ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CHUẨN HÓA, CHUYỂN ĐỔI VÀ SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐỐI VỚI TÀI LIỆU ĐÃ BIÊN ...
 • PHỤ LỤC III ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CHUẨN HÓA VÀ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TÀI LIỆU LƯU TRỮ ĐỐI VỚI TÀI LIỆU ĐÃ BIÊN ...
 • PHỤ LỤC IV ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÁC CÔNG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH, XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN PHỤC ...
 • PHỤ LỤC V ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ, VĂN PHÒNG PHẨM, BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHỤC VỤ TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI LIỆU LƯU ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2014/TT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2014/TT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2014/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2014/TT-BNV

Đang cập nhật