Thông tư 29/2014/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 29/2014/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 29/2014/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển Ngày ban hành: 02/06/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
 • Phần I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Điều 4. Hồ sơ, biểu, mẫu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Điều 5. Các ký hiệu và hình thức thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng ...
 • Điều 6. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Điều 7. Lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Phần II QUY TRÌNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
 • Chương I QUY TRÌNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA
 • Mục 1. Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia
 • Điều 8. Trình tự lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp quốc gia
 • Điều 9. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu
 • Điều 10. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử ...
 • Điều 11. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử ...
 • Điều 12. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
 • Điều 13. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
 • Điều 14. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
 • Điều 15. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai
 • Mục 2. Quy trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
 • Điều 16. Trình tự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
 • Điều 17. Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên ...
 • Điều 18. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
 • Điều 19. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
 • Điều 20. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
 • Điều 21. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai
 • Mục 3. Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
 • Điều 22. Trình tự lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp quốc gia
 • Điều 23. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã ...
 • Điều 24. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
 • Điều 25. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
 • Điều 26. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai
 • Chương II QUY TRÌNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH
 • Mục 1. Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh
 • Điều 27. Trình tự lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp tỉnh
 • Điều 28. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu
 • Điều 29. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử ...
 • Điều 30. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử ...
 • Điều 31. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
 • Điều 32. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu
 • Điều 33. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
 • Điều 34. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai
 • Mục 2. Quy trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh
 • Điều 35. Trình tự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh
 • Điều 36. Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên ...
 • Điều 37. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
 • Điều 38. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
 • Điều 39. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
 • Điều 40. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai
 • Mục 3. Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh
 • Điều 41. Trình tự lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh
 • Điều 42. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã ...
 • Điều 43. Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
 • Điều 44. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
 • Điều 45. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai
 • Mục 4. Quy trình điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
 • Điều 46. Trình tự điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
 • Điều 47. Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên ...
 • Điều 48. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất
 • Điều 49. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
 • Điều 50. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai
 • Chương III QUY TRÌNH LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN
 • Mục 1. Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện
 • Điều 51. Trình tự lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện
 • Điều 52. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu
 • Điều 53. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử ...
 • Điều 54. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử ...
 • Điều 55. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất
 • Điều 56. Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu
 • Điều 57. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.
 • Điều 58. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai
 • Mục 2. Quy trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh ...
 • Điều 59. Trình tự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh ...
 • Điều 60. Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên ...
 • Điều 61. Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
 • Điều 62. Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
 • Điều 63. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
 • Điều 64. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai
 • Mục 3. Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
 • Điều 65. Trình tự lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
 • Điều 66. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước
 • Điều 67. Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
 • Điều 68. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai
 • Điều 69. Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm các quận đã có quy hoạch đô thị được cơ quan nhà ...
 • Chương IV QUY TRÌNH LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, ĐẤT AN NINH
 • Mục 1. Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu
 • Điều 70. Trình tự lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu
 • Điều 71. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu
 • Điều 72. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử ...
 • Điều 73. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh
 • Điều 74. Lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu
 • Điều 75. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
 • Điều 76. Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh
 • Mục 2. Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối
 • Điều 77. Trình tự lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối
 • Điều 78. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã ...
 • Điều 79. Lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối
 • Điều 80. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
 • Điều 81. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối
 • Phần III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 82. Hiệu lực thi hành
 • Điều 83. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 29/2014/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 29/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 29/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 29/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 29/2014/TT-BTNMT

Đang cập nhật