Quyết định 1459/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1459/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1459/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng Số hiệu: 1459/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Xuân Tiến Ngày ban hành: 04/07/2014 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 1459/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÂM ĐỒNG
 • Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng, đã được Đại hội lần thứ IV của Liên minh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Liên ...
 • ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH LÂM ĐỒNG
 • Chương l QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Tên gọi
 • Điều 2. Tôn chỉ mục đích
 • Điều 3. Địa vị pháp lý và trụ sở
 • Điều 4. Phạm vi hoạt động
 • Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
 • Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ
 • Điều 6. Chức năng
 • Điều 7. Nhiệm vụ
 • Điều 8. Nghĩa vụ
 • Điều 9. Quyền hạn
 • Chương III THÀNH VIÊN LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ
 • Điều 10. Thành viên
 • Điều 11. Quyền của thành viên
 • Điều 12. Nghĩa vụ thành viên
 • Điều 13. Tư cách thành viên chấm dứt khi:
 • Chương IV TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ
 • Điều 14. Cơ cấu tổ chức
 • Điều 15. Đại hội thành viên
 • Điều 16. Ban Chấp hành
 • Điều 17. Ban Thường vụ
 • Điều 18. Thường trực Liên minh Hợp tác xã
 • Điều 19. Chủ tịch, các Phó chủ tịch
 • Điều 20. Bộ máy chuyên trách Liên minh Hợp tác xã
 • Điều 21. Ủy ban kiểm tra
 • Chương V TÀI CHÍNH
 • Điều 22. Tài chính của Liên minh Hợp tác xã gồm:
 • Điều 23. Quản lý tài chính, sử dụng tài sản
 • Điều 24. Xử lý tài chính, tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể Liên minh Hợp tác xã
 • Chương VI KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 • Điều 25. Khen thưởng
 • Điều 26. Kỷ luật
 • Điều 27. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục khen thưởng, kỷ luật
 • Điều 28. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1459/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1459/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1459/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1459/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1459/QĐ-UBND

Đang cập nhật