Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 23/2014/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga Ngày ban hành: 18/07/2014 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
 • Điều 2 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo ...
 • QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Mục đích đào tạo chất lượng cao
 • Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở đào tạo
 • Chương II TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
 • Điều 5. Chương trình đào tạo
 • Điều 6. Giảng viên, trợ giảng
 • Điều 7. Cán bộ quản lý và cố vấn học tập
 • Điều 8. Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học
 • Điều 9. Nghiên cứu khoa học
 • Điều 10. Hợp tác quốc tế
 • Điều 11. Tuyển sinh
 • Điều 12. Tổ chức và quản lý đào tạo
 • Chương III ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO, THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO, ĐÌNH CHỈ ...
 • Điều 13. Điều kiện được đào tạo chất lượng cao
 • Điều 14. Đề án đào tạo chất lượng cao
 • Điều 15. Đăng ký, xác nhận đề án ĐTCLC
 • Điều 16. Đình chỉ tuyển sinh chương trình chất lượng cao
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I MẪU ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
 • PHỤ LỤC II CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 • PHỤ LỤC III LÝ LỊCH KHOA HỌC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT

Đang cập nhật