Thông tư 15/2014/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2014/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 15/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 15/2014/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Minh Hưng Ngày ban hành: 24/07/2014 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 15/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ
 • Điều 4. Đồng tiền quy ước
 • Điều 5. Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác đối với doanh nghiệp
 • Điều 6. Mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ
 • Điều 7. Điều chuyển ngoại tệ giữa tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của doanh nghiệp
 • Điều 8. Tồn quỹ ngoại tệ tiền mặt
 • Điều 9. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
 • Chương II THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
 • Điều 10. Thủ tục cấp Giấy phép
 • Điều 11. Thủ tục cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép
 • Điều 12. Thu hồi Giấy phép
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ ...
 • Điều 13. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
 • Điều 14. Trách nhiệm của ngân hàng được phép
 • Điều 15. Trách nhiệm của doanh nghiệp
 • Điều 16. Trách nhiệm của người chơi
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 18. Tổ chức thi hành
 • Phụ lục số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
 • Phụ lục số 02 GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC Cấp lại, điều chỉnh, gia hạn ...
 • Phụ lục số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI ...
 • Phụ lục số 04 BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÓNG, MỞ TÀI KHOẢN CHUYÊN DÙNG
 • Phụ lục số 05 GIẤY XÁC NHẬN MANG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT RA NƯỚC NGOÀI
 • Phụ lục số 06 GIẤY XÁC NHẬN TRÚNG THƯỞNG, TRẢ THƯỞNG BẰNG NGOẠI TỆ TIỀN MẶT, ĐỔI ĐỒNG TIỀN QUY ƯỚC
 • Phụ lục số 07 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC Quý...Năm ...
 • Phụ lục số 08 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
 • Phụ lục số 09 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC Từ năm.. ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2014/TT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 15/2014/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 15/2014/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 15/2014/TT-NHNN

Đang cập nhật