Quyết định 1257/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1257/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1257/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1257/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 25/07/2014 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 1257/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi thời kỳ 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA VÀ ...
 • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn ...
 • Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các nhà tài trợ ...
 • Điều 3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ phát ...
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI THỜI KỲ 2014 - 2015
 • I. Xây dựng chiến lược, chính sách về ODA và vốn vay ưu đãi
 • II. Hoàn thiện khung khổ pháp lý và thể chế về ODA và vốn vay ưu đãi
 • III. Nâng cao chất lượng văn kiện chương trình, dự án và đảm bảo đúng tiến độ đàm phán, ký kết điều ước ...
 • IV. Tăng cường năng lực quản lý tổ chức thực hiện dự án
 • V. Nâng cao trách nhiệm của các cấp trong việc xử lý khó khăn, vướng mắc; tăng cường tính minh bạch, ...
 • VI. Đẩy mạnh và tăng cường công tác giám sát và đánh giá
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1257/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1257/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1257/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1257/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1257/QĐ-TTg

Đang cập nhật