Quyết định 72/2004/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 72/2004/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 72/2004/QĐ-UB về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Số hiệu: 72/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Đình Phách Ngày ban hành: 12/08/2004 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 72/2004/QĐ-UB về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.
 • Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 03/2000/QĐ-UB ngày 18/01/2000 của UBND tỉnh và có hiệu ...
 • Điều 3. Các ông (bà): Thành viên UBND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ra, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân ...
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC
 • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của UBND tỉnh theo quy định tại mục 1 chương IV Luật tổ chức ...
 • Điều 3. Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều 127 Luật tổ ...
 • Điều 4. Các Phó Chủ tịch là người giúp Chủ tịch; trực tiếp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực công tác ...
 • Điều 5. Các Ủy viên UBND tỉnh:
 • Điều 6. Chánh Văn phòng giải quyết các công việc:
 • Điều 7. Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại các Điều 128, 129; mục 5 ...
 • Điều 8. Các vấn đề trình UBND, trình Chủ tịch UBND tỉnh:
 • Chương III QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ MỘT SỐ LĨNH VỰC CÔNG TÁC
 • Điều 9. UBND tỉnh thảo luận và quyết định chương trình công tác hàng tháng và 6 tháng.
 • Điều 10. Trình tự thời gian lập chương trình công tác của UBND:
 • Điều 11. Đề án thuộc lĩnh vực của sở, ngành nào thì thủ trưởng sở, ngành đó là chủ đề án. Đề án có liên ...
 • Điều 12. Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh gồm toàn thể các thành viên UBND vào tuần cuối hàng tháng. Khi ...
 • Điều 13. Chế độ chỉ đạo với UBND các huyện, thị xã: Các thành viên UBND tỉnh phải thường xuyên giữ mối ...
 • Điều 14. Ban hành văn bản của UBND tỉnh:
 • Điều 15. Các Quyết định, Chỉ thị và công văn nhân danh UBND để điều hành công việc của UBND đều phải ...
 • Điều 16. Các ngành khi tổ chức họp, hội nghị có mời lãnh đạo các ngành khác, Chủ tịch UBND các huyện ...
 • Điều 17. Ít nhất 6 tháng 1 lần Chủ tịch UBND tỉnh họp với lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện ...
 • Điều 18. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải thực hiện đầy đủ chế độ ...
 • Điều 19. Văn phòng UBND tỉnh gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các thành viên UBND tỉnh, ...
 • Điều 20. Các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành có trách nhiệm kiểm tra các cấp, các đơn ...
 • Điều 21. Phó chủ tịch UBND phụ trách giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chỉ đạo Thanh tra tỉnh ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Chánh văn phòng UBND tỉnh trách nhiệm hướng dẫn ...
 • Điều 23: Các thành viên UBND tỉnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 72/2004/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 72/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 72/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 72/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 72/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật