Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 21/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên Số hiệu: 21/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự Ngày ban hành: 22/07/2014 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 21/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích
 • Chương II QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH
 • Điều 4. Phân cấp quản lý
 • Điều 5. Ban quản lý, Tổ quản lý di tích
 • Điều 6. Xây dựng kế hoạch và quy hoạch
 • Điều 7. Xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di tích
 • Điều 8. Kiểm kê di tích
 • Điều 9. Xếp hạng di tích
 • Điều 10. Tổ chức trao nhận quyết định và bằng xếp hạng di tích
 • Điều 11. Quy hoạch, cắm mốc giới di tích
 • Điều 12. Quản lý đất đai thuộc di tích
 • Điều 13. Quản lý các công trình kiến trúc, điêu khắc của di tích
 • Điều 14. Quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của di tích
 • Điều 15. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội tại di tích
 • Điều 16. Quản lý các nguồn kinh phí có liên quan đến di tích
 • Điều 17. Quản lý về các hoạt động nghiên cứu, tham quan du lịch tại di tích
 • Điều 18. Hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích được áp dụng theo các quy định hiện hành.
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CHỨC NĂNG TRONG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO ...
 • Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 20. Trách nhiệm của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố
 • Điều 21. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 22. Trách nhiệm của Ban Quản lý di tích tỉnh
 • Điều 23. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
 • Điều 24. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 25. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 26. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 27. Trách nhiệm của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
 • Điều 28. Trách nhiệm của các cơ quan khác có liên quan
 • Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc trực tiếp quản lý di tích
 • Chương IV THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 30. Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 31. Khiếu nại, tố cáo về di tích
 • Điều 32. Khen thưởng
 • Điều 33. Xử lý vi phạm
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch ...
 • Điều 35. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật