Thông tư 37/2014/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 37/2014/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 37/2014/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển Ngày ban hành: 30/06/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
 • Điều 3. Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại
 • Điều 4. Tái định cư trên diện tích đất còn lại của thửa đất có nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều 5. Xác định diện tích đất nông nghiệp để tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều 6. Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức, viên chức (đang ...
 • Điều 7. Giấy tờ xác định về việc đã nộp tiền để được sử dụng đất đối với trường hợp đất được giao không ...
 • Điều 8. Việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng
 • Điều 9. Việc thẩm tra Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 • Điều 10. Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Bộ, ngành có dự án đầu tư lập, thẩm định ...
 • Điều 11. Việc di chuyển các công trình gắn liền với đất do tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo ...
 • Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất
 • Điều 13. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 37/2014/TT-BTNMT để xử lý: