Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL năm 2014 về Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số hiệu: 2468/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Đặng Thị Bích Liên Ngày ban hành: 05/08/2014 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL năm 2014 về Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 • Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Quy chế về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử Bộ Văn hóa, Thể ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách ...
 • QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Hệ thống thư điện tử công vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 3. Quản lý Nhà nước về Hệ thống thư điện tử
 • Chương II TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ
 • Điều 4. Định dạng địa chỉ hộp thư điện tử
 • Điều 5. Quy trình cấp mới, thay đổi, xóa hộp thư điện tử công vụ
 • Điều 6. Lưu trữ và quản lý danh bạ thư điện tử
 • Chương III SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ
 • Điều 7. Thông tin trao đổi qua HTTĐT, tiêu chuẩn áp dụng và tính pháp lý của nội dung thông tin
 • Điều 8. Những hành vi bị cấm khi sử dụng HTTĐT
 • Điều 9. Kiểm tra thư và phản hồi thư
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ
 • Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Cổng thông tin điện tử)
 • Điều 11. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sử dụng HTTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 12. Trách nhiệm của công chức, viên chức khi sử dụng HTTĐT
 • Điều 13. Trách nhiệm của người quản lý hộp thư điện tử đơn vị
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Công tác kiểm tra
 • Điều 15. Công tác báo cáo
 • Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
 • PHIẾU YÊU CẦU CẤP MỚI HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ
 • PHIẾU YÊU CẦU THAY ĐỔI HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ
 • PHIẾU YÊU CẦU XÓA HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CÁ NHÂN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2468/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật