Thông tư 33/2014/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 33/2014/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 33/2014/TT-BGTVT về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 33/2014/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 08/08/2014 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Bổ trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 33/2014/TT-BGTVT về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP; LẬP VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP ...
 • Điều 3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
 • Điều 4. Tiêu chuẩn đối với người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải
 • Điều 5. Lập, công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải
 • Chương III THỦ TỤC CỬ NGƯỜI THAM GIA GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
 • Điều 6. Cử người tham gia giám định tư pháp
 • Điều 7. Thành lập Hội đồng giám định
 • Chương IV ÁP DỤNG QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP; HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH ...
 • Điều 8. Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực giao ...
 • Điều 9. Tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu và đối tượng giám định
 • Điều 10. Hồ sơ giám định tư pháp
 • Điều 11. Chi phí thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ, ĐỐI TƯỢNG TRƯNG CẦU, YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC II BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG
 • PHỤ LỤC III KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC IV BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
 • PHỤ LỤC V VĂN BẢN GHI NHẬN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 33/2014/TT-BGTVT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 33/2014/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 33/2014/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 33/2014/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 33/2014/TT-BGTVT

Đang cập nhật