Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre Số hiệu: 20/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Võ Thành Hạo Ngày ban hành: 28/07/2014 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 20/2014/QĐ-UBND về sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG CHUNG CỘT ĐIỆN ĐỂ TREO CÁP VIỄN THÔNG VÀ CHỈNH TRANG LÀM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông ...
 • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban ...
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG CHUNG CỘT ĐIỆN ĐỂ TREO CÁP VIỄN THÔNG VÀ CHỈNH TRANG LÀM GỌN CÁP VIỄN THÔNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH SỬ DỤNG CHUNG CỘT ĐIỆN ĐỂ TREO CÁP VIỄN THÔNG
 • Điều 5. Điều kiện sử dụng chung cột điện của đơn vị có cột điện
 • Điều 6. Yêu cầu về kỹ thuật treo cáp viễn thông trên cột điện
 • Điều 7. Về thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo hệ thống cột điện sử dụng chung
 • Điều 8. Phối hợp tháo dỡ, di dời cột điện sử dụng chung
 • Điều 9. Xử lý sự cố hệ thống cáp viễn thông treo trên cột điện
 • Điều 10. Cách thức và lộ trình thoả thuận sử dụng chung cột điện
 • Chương III QUY ĐỊNH CHỈNH TRANG LÀM GỌN CÁP VIỄN THÔNG TREO TRÊN CỘT ĐIỆN
 • Điều 11. Xây dựng kế hoạch, quy trình chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông
 • Điều 12. Quy định về thẻ nhận diện cáp, thẻ báo hiệu độ cao treo cáp và thứ tự treo cáp trên cột điện
 • Điều 13. Quy định phương pháp bó cáp và treo thẻ nhận diện cáp viễn thông treo trên cột điện
 • Điều 14. Độ võng tối thiểu
 • Chương IV TỔ CHỨC THI CÔNG
 • Điều 15. Các yêu cầu về an toàn khi tổ chức thi công
 • Điều 16. Nghiệm thu
 • Chương V THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 17. Thanh tra và kiểm tra
 • Điều 18. Xử lý vi phạm
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 • Điều 19. Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 20. Đơn vị có cột điện
 • Điều 21. Đơn vị sử dụng chung cột điện
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật