Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu, Đặng Huy Đông Ngày ban hành: 13/08/2014 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
 • Chương QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các hoạt động trợ giúp đào tạo
 • Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo
 • Chương II TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
 • Điều 5. Phạm vi và nội dung các khóa đào tạo
 • Điều 6. Đơn vị quản lý đào tạo, đơn vị đào tạo và các hình thức tổ chức đào tạo
 • Điều 7. Tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo
 • Điều 8. Hợp đồng đào tạo
 • Điều 9. Tổ chức các khóa đào tạo
 • Điều 10. Đánh giá kết quả học tập và cấp Chứng nhận tham gia khóa đào tạo cho học viên
 • Điều 11. Lưu trữ hồ sơ
 • Chương III KINH PHÍ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
 • Điều 12. Các hoạt động ngân sách nhà nước hỗ trợ và mức hỗ trợ
 • Điều 13. Nội dung chi tổ chức khóa đào tạo
 • Điều 14. Kinh phí tổ chức khóa đào tạo và mức ngân sách hỗ trợ
 • Điều 15. Lập kế hoạch, phân bổ dự toán
 • Điều 16. Quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo cho DNNVV
 • Chương IV QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
 • Điều 17. Trách nhiệm của UBND tỉnh
 • Điều 18. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và tổ chức hiệp hội
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Phụ lục 1 CHƯƠNG TRÌNH KHUNG VỀ TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP
 • Phụ lục 2.1 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP/KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP
 • Phụ lục 2.2 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP/KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP
 • Phụ lục 2.3 BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÓA ĐÀO TẠO
 • Phụ lục 3.1 KẾ HOẠCH TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO CHO DNNVV NĂM 20...
 • Phụ lục 3.2 DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DNNVV
 • Phụ lục 4.1 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC KHÓA ĐÀO TẠO
 • Phụ lục 4.2 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DNNVV
 • Phụ lục 4.3 TỔNG HỢP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGUỒN
 • Phụ lục 5.1 MẪU CHỨNG NHẬN THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO
 • Phụ lục 5.2 MẪU CHỨNG NHẬN THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO
 • Phụ lục 6 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO CHO DNNVV NĂM 20…
 • Phụ lục 7.1 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH PHÍ TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DNNVV
 • Phụ lục 7.2 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH PHÍ TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO CHO DNNVV NĂM 20...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC

Đang cập nhật