Quyết định 46/2014/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 46/2014/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 46/2014/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 46/2014/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/08/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 46/2014/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ DỰ BÁO, CẢNH BÁO VÀ TRUYỀN TIN THIÊN TAI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Các loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin
 • Điều 4. Giải thích các khái niệm và từ ngữ sử dụng trong Quyết định
 • Điều 5. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai
 • Điều 6. Sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai
 • Điều 7. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai
 • Chương II DỰ BÁO, CẢNH BÁO THIÊN TAI
 • Mục 1: DỰ BÁO, CẢNH BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO
 • Điều 8. Ban hành bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới
 • Điều 9. Ban hành bản tin dự báo, cảnh báo bão
 • Điều 10. Nội dung tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới
 • Điều 11. Nội dung tin dự báo, cảnh báo bão
 • Điều 12. Tần suất và thời gian ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão
 • Mục 2: DỰ BÁO, CẢNH BÁO LŨ
 • Điều 13. Ban hành bản tin dự báo, cảnh báo lũ
 • Điều 14. Nội dung tin dự báo, cảnh báo lũ
 • Điều 15. Tần suất và thời gian ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo lũ
 • Điều 16. Dự báo, cảnh báo lũ trên các hệ thống sông ở địa phương
 • Mục 3: BÁO TIN ĐỘNG ĐẤT, CẢNH BÁO SÓNG THẦN
 • Điều 17. Ban hành tin động đất
 • Điều 18. Nội dung tin động đất
 • Điều 19. Ban hành tin cảnh báo sóng thần
 • Điều 20. Các loại tin cảnh báo sóng thần
 • Điều 21. Nội dung tin cảnh báo sóng thần
 • Mục 4: DỰ BÁO, CẢNH BÁO CÁC LOẠI THIÊN TAI LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN KHÁC
 • Điều 22. Dự báo, cảnh báo các loại thiên tai khí tượng, thủy văn, hải văn khác
 • Điều 23. Nội dung, hình thức, thời gian và tần suất ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo các loại thiên ...
 • Chương III TRUYỀN TIN VỀ THIÊN TAI
 • Điều 24. Cung cấp tin về thiên tai
 • Điều 25. Thời gian và phương thức cung cấp tin về thiên tai
 • Điều 26. Chế độ truyền phát tin về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
 • Điều 27. Chế độ truyền phát tin về động đất, cảnh báo sóng thần
 • Điều 28. Chế độ truyền phát tin khi ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai
 • Điều 29. Chế độ truyền phát tin về các loại thiên tai khác
 • Điều 30. Việc truyền phát tin về thiên tai của các tổ chức và cá nhân
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC DỰ BÁO, CẢNH BÁO VÀ TRUYỀN TIN VỀ THIÊN TAI
 • Điều 31. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 32. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm ...
 • Điều 33. Trách nhiệm của các cơ quan thông tấn, báo chí
 • Điều 34. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 35. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý vận hành công trình hồ chứa nước
 • Điều 36. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý phương tiện hoạt động trên biển, phương tiện truyền ...
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 37. Hiệu lực thi hành
 • Điều 38. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I SƠ ĐỒ KHU VỰC THEO DÕI VÀ DỰ BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO
 • PHỤ LỤC II DANH SÁCH CÁC SÔNG DO TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG THÔNG BÁO LŨ
 • PHỤ LỤC III DANH SÁCH CÁC SÔNG DO CÁC ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC VÀ CÁC ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH ...
 • PHỤ LỤC IV BẢNG CẤP GIÓ VÀ CẤP SÓNG
 • PHỤ LỤC V DANH SÁCH CƠ QUAN CUNG CẤP VÀ CƠ QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THIÊN TAI
 • PHỤ LỤC VI TÍN HIỆU BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO
 • PHỤ LỤC VII TÍN HIỆU BÁO LŨ
 • PHỤ LỤC VIII CHẾ ĐỘ VÀ ĐỊA ĐIỂM BẮN PHÁO HIỆU
 • PHỤ LỤC IX CƯỜNG ĐỘ CHẤN ĐỘNG TRÊN MẶT ĐẤT (THEO THANG MSK-64)
 • PHỤ LỤC X MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘ LỚN ĐỘNG ĐẤT (M), PHÂN LOẠI ĐỘNG ĐẤT, CƯỜNG ĐỘ CHẤN ĐỘNG TRÊN MẶT ĐẤT ...
 • PHỤ LỤC XI BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG ĐỘNG ĐẤT TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM VÀ VÙNG PHỤ CẬN
 • PHỤ LỤC XII BẢN ĐỒ CÁC VÙNG NGUỒN PHÁT SINH ĐỘNG ĐẤT CÓ KHẢ NĂNG GÂY SÓNG THẦN Ở VIỆT NAM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 46/2014/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 46/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 46/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 46/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 46/2014/QĐ-TTg

Đang cập nhật