Nghị định 85/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 85/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng Số hiệu: 85/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 10/09/2014 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Nghị định 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MẪU HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, HUY HIỆU, KỶ NIỆM CHƯƠNG; MẪU BẰNG, KHUNG, HỘP, CỜ CỦA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Chế độ cấp hiện vật khen thưởng
 • Điều 4. Mẫu huân chương
 • Điều 5. Mẫu huy chương
 • Điều 6. Mẫu huy hiệu, kỷ niệm chương
 • Chương II MẪU HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG
 • Mục 1: MẪU HUÂN CHƯƠNG
 • Điều 7. “Huân chương Sao vàng”
 • Điều 8. “Huân chương Hồ Chí Minh”
 • Điều 9. “Huân chương Độc lập” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
 • Điều 10. “Huân chương Quân công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
 • Điều 11. “Huân chương Lao động” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
 • Điều 12. “Huân chương Chiến công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
 • Điều 13. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
 • Điều 14. “Huân chương Dũng cảm”
 • Điều 15. “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”
 • Điều 16. “Huân chương Hữu nghị”
 • Mục 2: MẪU HUY CHƯƠNG
 • Điều 17. “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”
 • Điều 18. “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”
 • Điều 19. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba
 • Điều 20. “Huy chương Hữu nghị”
 • Mục 3: MẪU HUY HIỆU
 • Điều 21. Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
 • Điều 22. Huy hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”
 • Điều 23. Huy hiệu “Anh hùng Lao động”, “Tỉnh anh hùng”, “Thành phố anh hùng”
 • Điều 24. Huy hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”
 • Điều 25. Huy hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”
 • Điều 26. Huy hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”
 • Điều 27. Huy hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”
 • Điều 28. Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”
 • Mục 4: MẪU BẰNG CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA
 • Điều 29. Mẫu bằng của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền quyết định của ...
 • Điều 30. Mẫu bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, bằng khen của tổ chức chính ...
 • Điều 31. Mẫu giấy khen, bằng chứng nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
 • Điều 32. Bằng kỷ niệm chương, bằng huy hiệu của bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ...
 • Điều 33. Bằng chứng nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, Thôn, làng, ấp ...
 • Mục 5: MẪU CỜ
 • Điều 34. Cờ “Anh hùng Lao động”, cờ “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, cờ “Tỉnh anh hùng”, cờ “Thành ...
 • Điều 35. “Cờ thi đua của Chính phủ”
 • Điều 36. Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 37. Cờ thi đua cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ ...
 • Mục 6: MẪU KHUNG VÀ HỘP
 • Điều 38. Khung
 • Điều 39. Hộp
 • Chương III QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG
 • Điều 40. Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng
 • Điều 41. Cấp đổi hiện vật khen thưởng
 • Điều 42. Cấp lại hiện vật khen thưởng
 • Điều 43. Thu hồi hiện vật khen thưởng
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 44. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU BẢN VẼ THIẾT KẾ HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, HUY HIỆU
 • PHỤ LỤC II MẪU BẢN VẼ THIẾT KẾ BẰNG CỦA CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA
 • PHỤ LỤC IV MẪU TRÌNH BÀY ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng 2003, sửa đổi năm 2005 và năm 2013, ngày 10/09/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

Nội dung Nghị định này quy định mẫu, chất liệu, kích thước các loại huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; Quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng. Quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

Cụ thể:

Mẫu hiện vật khen thưởng

Nghị định 85/2014 quy định Mẫu Huân chương bao gồm: “Huân chương Sao vàng”; “Huân chương Hồ Chí Minh”; “Huân chương Độc lập” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Quân công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Lao động” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Chiến công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Dũng cảm”; “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”; “Huân chương Hữu nghị”.

Nghị định cũng quy định Mẫu huy chương gồm: “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”; “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”; “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huy chương Hữu nghị”.

Các loại mẫu Huy Hiệu: Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Huy hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; Huy hiệu “Anh hùng Lao động”, “Tỉnh anh hùng”, “Thành phố anh hùng”; Huy hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; Huy hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”; Huy hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Huy hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”; Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cũng được quy định tại Nghị định này.

Ngoài ra, Nghị định cũng có quy định các Mẫu bằng các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; Mẫu cờ.

Về quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng.

 Cơ quan quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng ở Trung ương có trách nhiệm mua sắm, bảo quản và cấp phát hiện vật khen thưởng cấp nhà nước cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Nghị định 85/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/ 2014 và thay thế Nghị định số 50/2006/NĐ-CP. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành các hiện vật khen thưởng theo quy định tại Nghị định 50/2006/NĐ-CP vẫn tiếp tục được phát kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đến khi hết số lượng.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 85/2014/NĐ-CP để xử lý: