Quyết định 922/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 922/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 922/QĐ-BNV năm 2014 về Chương trình hành động Ngành Nội vụ thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công, viên chức và thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 922/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn Ngày ban hành: 29/08/2014 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 922/QĐ-BNV năm 2014 về Chương trình hành động Ngành Nội vụ thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công, viên chức và thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH NỘI VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ngành Nội vụ triển khai thực hiện ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH NỘI VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTG NGÀY 19/3/2014 CỦA ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. YÊU CẦU
 • III. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
 • 1. Về công tác quản lý công chức, viên chức:
 • 2. Về công tác thi đua, khen thưởng:
 • 3. Về kiểm tra, thanh tra, giám sát:
 • 4. Về xử lý vi phạm tiêu cực:
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH NỘI VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 922/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 922/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 922/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 922/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 922/QĐ-BNV

Đang cập nhật