Thông tư 19/2014/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2014/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 19/2014/TT-BTP về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 19/2014/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 15/09/2014 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 19/2014/TT-BTP về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NHẬP, ĐĂNG TẢI, KHAI THÁC DỮ LIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia
 • Điều 4. Nguyên tắc nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và ...
 • Chương II NHẬP, ĐĂNG TẢI DỮ LIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA
 • Điều 5. Trách nhiệm nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính
 • Điều 6. Quy trình nhập dữ liệu thủ tục hành chính
 • Điều 7. Quy trình đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính
 • Điều 8. Thời hạn nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia
 • Chương III KHAI THÁC DỮ LIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA
 • Điều 9. Quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính trong việc khai ...
 • Điều 10. Quyền của cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu ...
 • Chương IV QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 11. Nội dung quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia
 • Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
 • Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan: Bảo hiểm Xã ...
 • Điều 14. Điều khoản thi hành
 • MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TẢI DỮ LIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2014/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 19/2014/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2014/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 19/2014/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 19/2014/TT-BTP

Đang cập nhật