Thông tư 04/2014/TT-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2014/TT-TTCP

Tiêu đề: Thông tư 04/2014/TT-TTCP về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 04/2014/TT-TTCP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Huỳnh Phong Tranh Ngày ban hành: 18/09/2014 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư 04/2014/TT-TTCP về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THAM NHŨNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
 • Điều 4. Thu thập thông tin, dữ liệu và báo cáo kết quả nhận định về tình hình tham nhũng, đánh giá công ...
 • Chương II NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THAM NHŨNG
 • Điều 5. Nội dung về nhận định tình hình tham nhũng
 • Điều 6. Phương pháp nhận định tình hình tham nhũng
 • Điều 7. Mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng
 • Điều 8. Mức độ thiệt hại kinh tế do tham nhũng
 • Điều 9. Mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng
 • Chương III ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 • Điều 10. Nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
 • Điều 11. Phương pháp đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
 • Điều 12. Đánh giá nội dung về chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng
 • Điều 13. Đánh giá nội dung về xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật có liên quan đến phòng, chống tham ...
 • Điều 14. Đánh giá nội dung về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
 • Điều 15. Đánh giá nội dung về phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ
 • Điều 17. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ...
 • Điều 18. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong nhận định tình hình tham nhũng và đánh ...
 • Điều 19. Nguồn kinh phí phục vụ cho việc nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống ...
 • Điều 20. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2014/TT-TTCP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2014/TT-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2014/TT-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2014/TT-TTCP

Đang cập nhật