Quyết định 18/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 18/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái Số hiệu: 18/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường Ngày ban hành: 17/09/2014 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÂY DỰNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG TỈNH YÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 10/2011 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ...
 • QUY CHẾ XÂY DỰNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG TỈNH YÊN BÁI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II XÂY DỰNG, PHÊ DUYỆT, CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHUYÊN CÔNG
 • Điều 3. Xây dựng Chương trình, kế hoạch khuyến công địa phương
 • Điều 4. Danh mục ngành, nghề được hưởng chính sách khuyến công
 • Điều 5. Nội dung chi hoạt động khuyến công
 • Điều 6. Nguyên tắc lập đề án khuyến công
 • Điều 7. Nguyên tắc ưu tiên.
 • Điều 8. Nội dung cơ bản của Đề án khuyến công
 • Điều 9. Mức chi cho hoạt động khuyến công
 • Điều 10. Thẩm định, phê duyệt đề án khuyến công
 • Điều 11. Nghiệm thu và thành phần nghiệm thu
 • Điều 12. Chứng từ chi
 • Điều 13. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG
 • Điều 14. Sở Công Thương có trách nhiệm
 • Điều 15. Sở Tài chính có trách nhiệm
 • Điều 16. UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:
 • Điều 17. Trung tâm Khuyến công có trách nhiệm
 • Điều 18. Các đơn vị thụ hưởng có trách nhiệm
 • Điều 19. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 • Điều 20. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 18/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 18/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 18/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 18/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 18/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật