Quyết định 44/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 44/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 44/2014/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An Số hiệu: 44/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm Ngày ban hành: 23/09/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 44/2014/QĐ-UBND Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH LONG AN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 57/2008 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và các tổ chức, cá nhân ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH LONG AN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Giải thích từ ngữ
 • Điều 2. Tên gọi, trụ sở và vốn điều lệ của Quỹ
 • Điều 3. Địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân và đại diện theo pháp luật
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động
 • Điều 5. Tổ chức bộ máy
 • Điều 6. Hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội
 • Điều 7. Trách nhiệm của UBND tỉnh
 • Điều 8. Nghĩa vụ của UBND tỉnh
 • Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUỸ
 • Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ
 • Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn của Quỹ
 • Chương III CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA QUỸ
 • Mục 1: HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
 • Điều 11. Hội đồng quản lý Quỹ
 • Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ
 • Điều 13. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ
 • Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý Quỹ
 • Điều 15. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ
 • Mục 2: BAN KIỂM SOÁT QUỸ
 • Điều 16. Ban kiểm soát Quỹ
 • Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát Quỹ
 • Điều 18. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát
 • Mục 3: GIÁM ĐỐC QUỸ
 • Điều 19. Giám đốc Quỹ
 • Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Quỹ
 • Điều 21. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc Quỹ
 • Điều 22. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc Quỹ
 • Mục 4: PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ BỘ MÁY NGHIỆP VỤ
 • Điều 23. Phó Giám đốc và Kế toán trưởng
 • Điều 24. Bộ máy nghiệp vụ
 • Điều 25. Tuyển dụng lao động
 • Chương IV CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
 • Điều 26. Chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán
 • Chương V XỬ LÝ TRANH CHẤP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ
 • Điều 27. Xử lý tranh chấp
 • Điều 28. Tổ chức lại, giải thể Quỹ
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 44/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 44/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 44/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 44/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 44/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật