Nghị định 145/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 145/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 145/2006/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí Số hiệu: 145/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/11/2006 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Công nghiệp

Mục lục Nghị định 145/2006/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 5. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 6. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng
 • Điều 7. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 2 HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ
 • MỤC 1 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM,  THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ
 • Điều 8. Vi phạm quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí
 • Điều 9. Vi phạm quy định về hoạt động phát triển mỏ và khai thác dầu khí
 • Điều 10. Vi phạm quy định hoạt động kết thúc dự án dầu khí
 • MỤC 2 VI PHẠM QUY ĐỊNH AN TOÀN, AN NINH VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ
 • Điều 11. Vi phạm quy định an toàn, an ninh dầu khí
 • Điều 12. Vi phạm quy định ứng phó sự cố tràn dầu
 • Điều 13. Vi phạm quy định an toàn đường ống vận chuyển khí trên đất liền
 • Điều 14. Vi phạm các quy định về công tác bảo vệ môi trường
 • MỤC 3 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
 • Điều 15. Vi phạm các quy định về thanh tra, kiểm tra và cản trở hoạt động hợp pháp trong tìm kiếm, thăm ...
 • Điều 16. Vi phạm các quy định về báo cáo và cung cấp thông tin
 • Chương 3 THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT
 • MỤC 1 THẨM QUYỀN XỬ PHẠT
 • Điều 17. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành công nghiệp
 • Điều 18. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 19. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 20. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 21. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí của các cơ quan, lực lượng khác
 • Điều 22. Phân định thẩm quyền xử phạt
 • MỤC 2 THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 23. Đình chỉ hành vi vi phạm hành chính
 • Điều 24. Lập biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 25. Quyết định xử phạt
 • Điều 26. Thủ tục phạt tiền
 • Điều 27. Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hoãn chấp hành quyết định phạt tiền
 • Điều 28. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và chuyển quyết định xử phạt vi phạm ...
 • Điều 29. Chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành
 • Điều 30. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 31. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 4 KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 32. Khiếu nại, tố cáo
 • Điều 33. Khen thưởng
 • Điều 34. Xử lý vi phạm
 • Chương 5 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Hiệu lực thi hành
 • Điều 36. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 145/2006/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 145/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 145/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 145/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 145/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật