Thông tư 32/2014/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 32/2014/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 32/2014/TT-BCT về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 32/2014/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng Ngày ban hành: 09/10/2014 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Thông tư 32/2014/TT-BCT về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ XÂY DỰNG, ÁP DỤNG BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC VÀ BAN HÀNH HỢP ĐỒNG MUA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II XÂY DỰNG, PHÊ DUYỆT, THỰC HIỆN BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC
 • Điều 3. Cấu trúc Biểu giá chi phí tránh được
 • Điều 4. Trình tự xây dựng, phê duyệt và công bố Biểu giá chi phí tránh được
 • Điều 5. Cơ chế chia sẻ rủi ro
 • Điều 6. Trách nhiệm đấu nối
 • Điều 7. Điều kiện áp dụng Biểu giá chi phí tránh được đối với Bên bán
 • Điều 8. Áp dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu
 • Điều 9. Điều kiện tham gia thị trường điện
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực
 • Điều 11. Trách nhiệm của Bên bán
 • Điều 12. Trách nhiệm của Bên mua
 • Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị điện lực khác
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC
 • PHỤ LỤC II PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC
 • PHỤ LỤC III PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN TỔN THẤT TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRONG TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐO ĐẾM KHÔNG TRÙNG VỚI ...
 • PHỤ LỤC IV HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU ÁP DỤNG BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 32/2014/TT-BCT để xử lý: