Nghị định 95/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 95/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính hoạt động khoa học và công nghệ Số hiệu: 95/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/10/2014 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính hoạt động khoa học và công nghệ

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VÀ CƠ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Mục 1. ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC
 • Điều 4. Nội dung chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ
 • Điều 5. Về kế hoạch, lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ
 • Điều 6. Cơ chế đầu tư đặc biệt và phương thức thực hiện đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc ...
 • Điều 7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh ...
 • Mục 2. ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP
 • Điều 8. Nguồn đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học và công nghệ
 • Điều 9. Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
 • Điều 10. Nội dung chi của quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
 • Điều 11. Quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
 • Mục 3. ĐẦU TƯ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Điều 12. Huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học và công nghệ
 • Điều 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân
 • Chương III CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 14. Cơ chế quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
 • Điều 15. Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách ...
 • Điều 16. Khoán chi từng phần đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
 • Điều 17. Sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước
 • Điều 18. Mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
 • Điều 19. Khoán chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển ...
 • Điều 20. Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính hoạt động khoa học và công nghệ.

Nội dung Nghị định này quy định đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của nhà nước và doanh nghiệp. Cơ chế quản lý kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng nguồn vốn nhà nước và Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 95/2014/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 95/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 95/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật