Thông tư 05/2014/TT-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2014/TT-TTCP

Tiêu đề: Thông tư 05/2014/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 05/2014/TT-TTCP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Huỳnh Phong Tranh Ngày ban hành: 16/10/2014 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư 05/2014/TT-TTCP về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN THANH TRA VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc tổ chức Đoàn thanh tra, tiến hành một cuộc thanh tra
 • Điều 4. Địa điểm, thời gian làm việc của Đoàn thanh tra
 • Điều 5. Nhật ký Đoàn thanh tra
 • Điều 6. Cấp lại, cấp bổ sung Sổ nhật ký đoàn thanh tra
 • Chương II TỔ CHỨC, QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN THANH TRA
 • Điều 7. Tổ chức Đoàn thanh tra
 • Điều 8. Tiêu chuẩn của Trưởng đoàn thanh tra
 • Điều 9. Lựa chọn người tham gia Đoàn thanh tra
 • Điều 10. Thay đổi Trưởng đoàn thanh tra
 • Điều 11. Thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra
 • Điều 12. Quan hệ giữa Đoàn thanh tra với người ra quyết định thanh tra
 • Điều 13. Quan hệ giữa Trưởng đoàn thanh tra với thành viên Đoàn thanh tra, quan hệ giữa các thành viên ...
 • Điều 14. Quan hệ giữa Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ...
 • Điều 15. Quan hệ giữa Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra với người giám sát, người được ...
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA
 • Mục 1: CHUẨN BỊ THANH TRA
 • Điều 16. Thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để ban hành quyết định thanh tra
 • Điều 17. Ra quyết định thanh tra
 • Điều 18. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra
 • Điều 19. Phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra
 • Điều 20. Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo
 • Điều 21. Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra
 • Mục 2: TIẾN HÀNH THANH TRA
 • Điều 22. Công bố quyết định thanh tra
 • Điều 23. Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra
 • Điều 24. Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu
 • Điều 25. Thủ tục thực hiện quyền trong quá trình thanh tra
 • Điều 26. Xử lý sai phạm được phát hiện khi tiến hành thanh tra
 • Điều 27. Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra
 • Điều 28. Việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra
 • Điều 29. Kéo dài thời gian thanh tra
 • Điều 30. Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
 • Điều 31. Kết thúc việc tiến hành thanh tra tại nơi được thanh tra
 • Mục 3: KẾT THÚC THANH TRA
 • Điều 32. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra
 • Điều 33. Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra
 • Điều 34. Xem xét báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra
 • Điều 35. Xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra
 • Điều 36. Ký và ban hành kết luận thanh tra
 • Điều 37. Công khai kết luận thanh tra
 • Điều 38. Tổng kết hoạt động của Đoàn thanh tra
 • Điều 39. Lập, bàn giao, quản lý, sử dụng hồ sơ thanh tra
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
 • MẪU SỐ 01-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra
 • MẪU SỐ 02-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi thành viên Đoàn thanh tra
 • MẪU SỐ 03-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra
 • MẪU SỐ 04-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra ………………………
 • MẪU SỐ 05-TTr KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA
 • MẪU SỐ 06-TTr BIÊN BẢN Công bố Quyết định thanh tra
 • MẪU SỐ 07-TTr V/v cung cấp thông tin, tài liệu
 • MẪU SỐ 08-TTr BIÊN BẢN Giao nhận thông tin, tài liệu
 • MẪU SỐ 09-TTr GIẤY MỜI
 • MẪU SỐ 10-TTr V/v yêu cầu báo cáo về việc ………………..
 • MẪU SỐ 11-TTr BIÊN BẢN Kiểm tra, xác minh ………………
 • MẪU SỐ 12-TTr BIÊN BẢN LÀM VIỆC
 • MẪU SỐ 13-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc niêm phong tài liệu
 • MẪU SỐ 14-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc mở niêm phong tài liệu
 • MẪU SỐ 15-TTr BIÊN BẢN Niêm phong tài liệu
 • MẪU SỐ 16-TTr BIÊN BẢN Mở niêm phong tài liệu
 • MẪU SỐ 17-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm kê tài sản
 • MẪU SỐ 18-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy bỏ quyết định .........
 • MẪU SỐ 19-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc trưng cầu giám định
 • MẪU SỐ 20-TTr V/v trưng cầu giám định.
 • MẪU SỐ 21-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm đình chỉ ………...
 • MẪU SỐ 22-TTr V/v kiến nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định …..
 • MẪU SỐ 23-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm giữ .........
 • MẪU SỐ 24-TTr V/v đề nghị tạm giữ …..
 • MẪU SỐ 25-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi tiền
 • MẪU SỐ 26-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi tài sản
 • MẪU SỐ 27-TTr V/v kiến nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định …..
 • MẪU SỐ 28-TTr V/v kiến nghị tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức.
 • MẪU SỐ 29-TTr QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn thời gian thanh tra
 • MẪU SỐ 30-TTr V/v chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.
 • MẪU SỐ 31-TTr BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra
 • MẪU SỐ 32-TTr V/v thông báo kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra.
 • MẪU SỐ 33-TTr BÁO CÁO Kết quả thanh tra ……………
 • MẪU SỐ 34-TTr KẾT LUẬN THANH TRA Về việc ……………………..
 • MẪU SỐ 35-TTr BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ thanh tra cho đơn vị lưu trữ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2014/TT-TTCP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 05/2014/TT-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2014/TT-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2014/TT-TTCP

Đang cập nhật