Thông tư 157/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 157/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 157/2014/TT-BTC quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 157/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 23/10/2014 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 157/2014/TT-BTC quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
 • Điều 4. Mục đích kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
 • Điều 5. Nội dung kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
 • Điều 6. Hình thức kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
 • Điều 7. Đối tượng được kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
 • Điều 8. Phân công, phối hợp trong việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
 • Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
 • Điều 10. Chi phí kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
 • Mục 2. KIỂM TRA TRỰC TIẾP CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
 • Điều 11. Phạm vi, yêu cầu kiểm tra trực tiếp
 • Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng được kiểm tra trực tiếp
 • Điều 13. Thời hạn kiểm tra trực tiếp
 • Điều 14. Thời gian kiểm tra trực tiếp
 • Điều 15. Tổ chức Đoàn kiểm tra
 • Điều 16. Tiêu chuẩn thành viên Đoàn kiểm tra và Trưởng Đoàn kiểm tra
 • Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Đoàn kiểm tra
 • Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Đoàn kiểm tra
 • Điều 19. Quy trình kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán
 • Điều 20. Tài liệu hướng dẫn kiểm tra trực tiếp
 • Điều 21. Lựa chọn chi nhánh và hợp đồng dịch vụ để kiểm tra trực tiếp
 • Điều 22. Kết luận kiểm tra
 • Điều 23. Xử lý những vấn đề có ý kiến khác nhau về kết quả kiểm tra
 • Điều 24. Xử lý sau kiểm tra
 • Điều 25. Hồ sơ kiểm tra
 • Mục 3. XỬ LÝ SAI PHẠM VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
 • Điều 26. Xử lý sai phạm về chất lượng dịch vụ kiểm toán
 • Điều 27. Xử lý vi phạm của thành viên Đoàn kiểm tra
 • Mục 4. CÔNG KHAI KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
 • Điều 28. Công khai kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 29. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 01 QUY TRÌNH KIỂM TRA TRỰC TIẾP CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 02 BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 03 CAM KẾT VỀ TÍNH ĐỘC LẬP VÀ BẢO MẬT CỦA TỪNG THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 157/2014/TT-BTC để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 157/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 157/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 157/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 157/2014/TT-BTC

Đang cập nhật