Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 33/2014/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 30/10/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, QUÁ CẢNH VÀ SAU NHẬP KHẨU ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Yêu cầu chung về kiểm dịch thực vật
 • Điều 5. Phí và lệ phí
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU
 • Điều 6. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu
 • Điều 7. Trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu
 • Điều 8. Thông báo kiểm dịch thực vật
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU
 • Điều 9. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật xuất khẩu
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu
 • Chương IV TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT QUÁ CẢNH
 • Điều 11. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật quá cảnh
 • Điều 12. Trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật quá cảnh
 • Chương V KIỂM DỊCH THỰC VẬT SAU NHẬP KHẨU
 • Điều 13. Vật thể phải thực hiện kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu.
 • Điều 14. Số lượng nhập khẩu để thực hiện kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu
 • Điều 15. Nội dung kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu
 • Điều 16. Quy trình kiểm tra sau nhập khẩu trong khu cách ly
 • Điều 17. Thời gian kiểm tra theo dõi
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Trách nhiệm của Cục Bảo vệ thực vật
 • Điều 19. Trách nhiệm của Cơ quan kiểm dịch thực vật
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
 • PHỤ LỤC II MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH VÀ VẬN CHUYỂN
 • PHỤ LỤC III MẪU GIẤY TẠM CẤP KẾT QUẢ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
 • PHỤ LỤC IV MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT XUẤT KHẨU HOẶC TÁI XUẤT KHẨU
 • PHỤ LỤC V MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT
 • PHỤ LỤC VI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT TÁI XUẤT KHẨU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật