Quyết định 263/QĐ-TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 263/QĐ-TW

Tiêu đề: Quyết định 263/QĐ-TW năm 2014 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 263/QĐ-TW Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: *** Ngày ban hành: 08/10/2014 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 263/QĐ-TW năm 2014 xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

 • QUY ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG VI PHẠM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc xử lý kỷ luật
 • Điều 4. Hình thức kỷ luật: Các hình thức kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, gồm: khiển trách, cảnh cáo, giải ...
 • Điều 5. Điều kiện giải tán một tổ chức đảng
 • Điều 6. Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật
 • Chương II NỘI DUNG VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT
 • Điều 7. Vi phạm về quan điểm chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng
 • Điều 8. Vi phạm trong việc ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính ...
 • Điều 9. Vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng
 • Điều 10. Vi phạm trong công tác tổ chức – cán bộ
 • Điều 11. Vi phạm các quy định về bầu cử
 • Điều 12. Vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng
 • Điều 13. Vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân; ...
 • Điều 14. Vi phạm các quy định về thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán
 • Điều 15. Vi phạm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo của đảng viên và công dân
 • Điều 16. Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
 • Điều 17. Vi phạm các quy định về quốc phòng, an ninh, đối ngoại
 • Điều 18. Vi phạm các quy định về phòng, chống tội phạm
 • Điều 19. Vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng cơ bản
 • Điều 20. Vi phạm các quy định về kinh tế, tài chính, ngân hàng
 • Điều 21. Vi phạm các quy định về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và nhà ở
 • Điều 22. Vi phạm các quy định về lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội
 • Điều 23. Vi phạm các quy định về an sinh xã hội và chính sách đối với người có công
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định
 • Điều 25. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và theo dõi thực hiện Quy định
 • Điều 26. Hiệu lực của Quy định
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 263/QĐ-TW để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 263/QĐ-TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 263/QĐ-TW

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 263/QĐ-TW

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 263/QĐ-TW

Đang cập nhật