Thông tư 06/2014/TT-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2014/TT-TTCP

Tiêu đề: Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 06/2014/TT-TTCP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Huỳnh Phong Tranh Ngày ban hành: 31/10/2014 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư 06/2014/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích của việc tiếp công dân
 • Điều 4. Việc từ chối tiếp công dân
 • Chương II TIẾP NGƯỜI KHIẾU NẠI
 • Mục 1: XÁC ĐỊNH NHÂN THÂN CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI, TÍNH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP ...
 • Điều 5. Xác định nhân thân của người khiếu nại
 • Điều 6. Xác định tính hợp pháp của người đại diện cho cơ quan, tổ chức khiếu nại
 • Điều 7. Xác định tính hợp pháp của người đại diện, người được ủy quyền để khiếu nại
 • Điều 8. Xác định tính hợp pháp của luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người khiếu nại ...
 • Điều 9. Xử lý trường hợp ủy quyền không đúng quy định
 • Mục 2: NGHE, GHI CHÉP NỘI DUNG KHIẾU NẠI, TIẾP NHẬN THÔNG TIN, TÀI LIỆU
 • Điều 10. Nghe, ghi chép nội dung khiếu nại
 • Điều 11. Xác định nội dung vụ việc, yêu cầu của người khiếu nại
 • Điều 12. Tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người khiếu nại cung cấp
 • Mục 3: PHÂN LOẠI, XỬ LÝ KHIẾU NẠI
 • Điều 13. Xử lý đối với khiếu nại thuộc thẩm quyền
 • Điều 14. Xử lý đối với khiếu nại không thuộc thẩm quyền
 • Điều 15. Xử lý khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng có dấu ...
 • Điều 16. Theo dõi, quản lý việc tiếp người khiếu nại
 • Chương III TIẾP NGƯỜI TỐ CÁO
 • Mục 1: XÁC ĐỊNH NHÂN THÂN, GIỮ BÍ MẬT VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO
 • Điều 17. Xác định nhân thân của người tố cáo
 • Điều 18. Giữ bí mật và bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo
 • Mục 2: NGHE, GHI CHÉP NỘI DUNG TỐ CÁO, TIẾP NHẬN THÔNG TIN, TÀI LIỆU
 • Điều 19. Nghe, ghi chép nội dung tố cáo
 • Điều 20. Tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người tố cáo cung cấp
 • Mục 3: PHÂN LOẠI, XỬ LÝ TỐ CÁO
 • Điều 21. Xác định nội dung vụ việc, yêu cầu của người tố cáo
 • Điều 22. Xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền, không thuộc thẩm quyền
 • Điều 23. Xử lý tố cáo hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng ...
 • Điều 24. Xử lý tố cáo đối với đảng viên
 • Điều 25. Xử lý đối với các trường hợp tố cáo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật tố cáo
 • Điều 26. Xử lý tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích
 • Điều 27. Theo dõi, quản lý việc tiếp người tố cáo
 • Chương IV TIẾP NGƯỜI KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH
 • Điều 28. Xác định nhân thân của người đến kiến nghị, phản ánh
 • Điều 29. Nghe, ghi chép nội dung kiến nghị, phản ánh
 • Điều 30. Tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng do người kiến nghị, phản ánh cung cấp
 • Điều 31. Phân loại xử lý kiến nghị, phản ánh
 • Chương V TIẾP CÔNG DÂN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 • Điều 32. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong việc trực tiếp tiếp công dân
 • Điều 33. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan và cơ quan Thanh tra nhà nước hoặc Văn phòng Ủy ban ...
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • MẪU SỐ 01-TCD THÔNG BÁO Về việc từ chối tiếp công dân
 • MẪU SỐ 02-TCD GIẤY BIÊN NHẬN Thông tin, tài liệu, bằng chứng
 • MẪU SỐ 03-TCD PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ ĐƠN …….....(3)
 • MẪU SỐ 04-TCD PHIẾU HẸN Thời gian, địa điểm tiếp công dân
 • MẪU SỐ 05-TCD
 • MẪU SỐ 06-TCD SỔ TIẾP CÔNG DÂN
 • MẪU SỐ 07-TCD ĐƠN YÊU CẦU Bảo vệ người tố cáo và người thân thích của người tố cáo
 • MẪU SỐ 08-TCD
 • MẪU SỐ 09-TCD
 • MẪU SỐ 10-TCD
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2014/TT-TTCP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 06/2014/TT-TTCP

Phân tích chính sách về Thông tư 06/2014/TT-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 06/2014/TT-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06/2014/TT-TTCP

Đang cập nhật