Nghị định 151/2006/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 151/2006/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Số hiệu: 151/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 20/12/2006 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Kế hoạch tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
 • Chương 2 TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC
 • Mục 1 CHO VAY ĐẦU TƯ
 • Điều 5. Các hình thức cho vay đầu tư
 • Điều 6. Đối tượng cho vay
 • Điều 7. Điều kiện cho vay
 • Điều 8. Mức vốn cho vay
 • Điều 9. Thời hạn cho vay
 • Điều 10. Đồng tiền và lãi suất cho vay
 • Điều 11. Cho các dự án vay theo Hiệp định của Chính phủ và dự án đầu tư ra nước ngoài theo quyết định ...
 • MỤC 2 HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ
 • Điều 12. Đối tượng được hỗ trợ sau đầu tư
 • Điều 13. Điều kiện hỗ trợ sau đầu tư
 • Điều 14. Mức hỗ trợ sau đầu tư
 • MỤC 3 BẢO LÃNH TÍN DỤNG ĐẦU TƯ
 • Điều 15. Đối tượng được bảo lãnh
 • Điều 16. Điều kiện bảo lãnh
 • Điều 17. Thời hạn bảo lãnh
 • Điều 18. Mức bảo lãnh và phí bảo lãnh
 • Điều 19. Trách nhiệm tài chính khi chủ đầu tư không trả được nợ
 • Chương 3 TÍN DỤNG XUẤT KHẨU
 • MỤC 1 CHO VAY XUẤT KHẨU
 • Điều 20. Các hình thức cho vay xuất khẩu
 • Điều 21. Đối tượng cho vay
 • Điều 22. Điều kiện cho vay
 • Điều 23. Mức vốn cho vay
 • Điều 24. Thời hạn cho vay
 • Điều 25. Đồng tiền và lãi suất cho vay
 • Điều 26. Thực hiện giải ngân, thu nợ
 • MỤC 2 BẢO LÃNH TÍN DỤNG XUẤT KHẨU
 • Điều 27. Đối tượng bảo lãnh
 • Điều 28. Điều kiện bảo lãnh
 • Điều 29. Thời hạn bảo lãnh
 • Điều 30. Mức bảo lãnh, phí bảo lãnh
 • Điều 31
 • MỤC 3 BẢO LÃNH DỰ THẦU VÀ BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
 • Điều 32. Đối tượng bảo lãnh
 • Điều 33. Điều kiện bảo lãnh
 • Điều 34. Thời hạn bảo lãnh
 • Điều 35. Mức bảo lãnh, phí bảo lãnh
 • Điều 36. Trách nhiệm tài chính của nhà xuất khẩu khi Ngân hàng Phát triển Việt Nam phải thực hiện nghĩa ...
 • Chương 4 BẢO ĐẢM TIỀN VAY, TRẢ NỢ VAY VÀ XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU
 • Điều 37. Bảo đảm tiền vay
 • Điều 38. Trả nợ vay
 • Điều 39. Rủi ro, xử lý rủi ro
 • Điều 40. Phân loại nợ, trích, lập quỹ dự phòng rủi ro
 • Điều 41. Thẩm quyền xử lý rủi ro
 • Chương 5 NGUỒN VỐN THỰC HIỆN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
 • Điều 42. Vốn ngân sách nhà nước
 • Điều 43. Vốn huy động
 • Chương 6 TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ CHỦ ĐẦU TƯ,NHÀ ...
 • Điều 44. Bộ Tài chính
 • Điều 45. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 46. Bộ Thương mại
 • Điều 47. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Điều 48. Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 • Điều 49. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • Điều 50. Chủ đầu tư, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu
 • Chương 7 BÁO CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 51. Thanh tra, kiểm tra, báo cáo
 • Điều 52. Xử lý vi phạm
 • Chương 8 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 53. Hiệu lực thi hành
 • Điều 54. Các trường hợp đã ký hợp đồng
 • Điều 55. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
 • Điều 56. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ...
 • DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ
 • DANH MỤC MẶT HÀNG VAY VỐN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 151/2006/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 151/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 151/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 151/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 151/2006/NĐ-CP

Đang cập nhật