Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế Số hiệu: 108/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 20/11/2014 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc tinh giản biên chế
 • Điều 5. Quản lý và sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản
 • Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế
 • Điều 7. Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế
 • Chương II CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
 • Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi
 • Điều 9. Chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà ...
 • Điều 10. Chính sách thôi việc
 • Điều 11. Chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức ...
 • Điều 12. Cách tính trợ cấp
 • Điều 13. Nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TINH GIẢN BIÊN CHẾ
 • Điều 14. Trình tự thực hiện tinh giản biên chế
 • Điều 15. Trình tự xây dựng đề án tinh giản biên chế
 • Điều 16. Thời hạn gửi danh sách tinh giản biên chế
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
 • Điều 17. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức
 • Điều 18. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, ...
 • Điều 19. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ
 • Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 22. Trách nhiệm của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Khiếu nại, tố cáo và xử lý trách nhiệm
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế

Nội dung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã; Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu; Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nay được cấp có thẩm quyền bán hết phần vốn nhà nước; Nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại theo quy định của pháp luật.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 108/2014/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Đang cập nhật