Quyết định 43/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 43/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 43/2014/QĐ-UBND về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên Số hiệu: 43/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự Ngày ban hành: 07/11/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 43/2014/QĐ-UBND về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ...
 • Ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự phối hợp thực hiện thu hồi đất, giao ...
 • Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2014.
 • Ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ÐỊNH CHUNG
 • Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Thực hiện thủ tục hành chính
 • Điều 3. Thực hiện cơ chế “một cửa” trong thủ tục hành chính quản lý và sử dụng đất đai
 • Điều 4. Các khoản thu liên quan về đất
 • Điều 5. Việc thu hồi đất
 • Điều 6. Căn cứ ban hành Thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; ...
 • Điều 7. Thẩm quyền quyết định thu hồi đất và thông báo thu hồi đất
 • Điều 8. Căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 • Điều 9. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu ...
 • Điều 10. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 • Điều 11. Thẩm quyền thẩm định nhu cầu nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất ...
 • Điều 12. Lập và trình Hội đồng nhân dân Tỉnh phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất
 • Điều 13. Cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
 • Điều 14. Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. THẨM ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT; THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ...
 • Điều 15. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
 • Điều 16. Thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện ...
 • Điều 17. Thời điểm thẩm định nhu cầu nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất ...
 • Điều 18. Trình tự, nội dung thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất ...
 • Điều 19. Trình tự, nội dung thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất ...
 • Mục 2. THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH; PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG ...
 • Điều 20. Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và ra thông báo thu hồi ...
 • Điều 21. Ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt ...
 • Điều 22. Thủ tục thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất
 • Mục 3. THU HỒI ĐẤT DO VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI, DO CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT THEO PHÁP LUẬT, TỰ NGUYỆN ...
 • Điều 23. Hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất; cưỡng chế thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai
 • Điều 24. Hồ sơ thực hiện thủ tục thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo ...
 • Điều 25. Quy định về quản lý quỹ đất đã thu hồi
 • Mục 4. GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
 • Điều 26. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc ...
 • Điều 27. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc ...
 • Điều 28. Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan thẩm quyền
 • Điều 29. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất ...
 • Điều 30. Thủ tục ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với ...
 • Điều 31. Bàn giao đất trên thực địa
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Xử lý chuyển tiếp
 • Ðiều 33. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện Quy định này; ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 43/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 43/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 43/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 43/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 43/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật