Quyết định 82/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 82/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 82/2014/QĐ-UBND về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 82/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn Ngày ban hành: 21/11/2014 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Quyết định 82/2014/QĐ-UBND về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 • Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành; thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC
 • Điều 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước
 • Điều 4. Điều tra cơ bản tài nguyên nước
 • Điều 5. Quy hoạch tài nguyên nước
 • Điều 6. Bảo vệ tài nguyên nước
 • Điều 7. Khu vực cấm, tạm thời cấm khai thác cát, sỏi, các khoáng sản khác trên sông; công bố danh mục ...
 • Điều 8. Công tác trám lấp giếng không sử dụng
 • Chương III CẤP PHÉP, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC
 • Điều 9. Nguyên tắc và căn cứ cấp phép
 • Điều 10. Thẩm quyền đăng ký khai thác nước dưới đất
 • Điều 11. Thẩm quyền cấp phép tài nguyên nước
 • Điều 12. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan cấp phép
 • Điều 13. Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ đăng ký, giấy phép
 • Điều 14. Hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh và cấp lại giấy phép tài nguyên nước
 • Điều 15. Trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh và cấp lại giấy phép tài nguyên nước
 • Điều 16. Trình tự, thủ tục đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất
 • Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động tài nguyên nước
 • Điều 18. Báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề ...
 • Chương IV CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC
 • Điều 19. Chế độ báo cáo
 • Điều 20. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Chương V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC
 • Điều 21. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:
 • Điều 22. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan
 • Điều 23. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện:
 • Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 82/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 82/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 82/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 82/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 82/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật