Quyết định 44/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 44/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 44/2014/QĐ-UBND về quy trình xử lý và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên Số hiệu: 44/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự Ngày ban hành: 10/11/2014 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Quyết định 44/2014/QĐ-UBND về quy trình xử lý và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình xử lý và giải quyết khiếu nại hành chính ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 928/2009/QĐ-UBND ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng pháp luật
 • Chương II XỬ LÝ KHIẾU NẠI
 • Điều 4. Hình thức khiếu nại
 • Điều 5. Tiếp nhận, phân loại đơn khiếu nại
 • Điều 6. Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết
 • Điều 7. Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết
 • Điều 8. Trách nhiệm tham mưu xử lý đơn khiếu nại
 • Chương III THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRÁCH NHIỆM XÁC MINH KHIẾU NẠI
 • Điều 9. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan hành ...
 • Điều 10. Trách nhiệm xác minh khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp ...
 • Điều 11. Trách nhiệm xác minh khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp ...
 • Điều 12. Trách nhiệm xác minh khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở, thủ trưởng ban, ...
 • Điều 13. Trách nhiệm xác minh khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Chương IV THỤ LÝ, CHUẨN BỊ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI
 • Điều 14. Thụ lý khiếu nại
 • Điều 15. Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán ...
 • Điều 16. Quyết định việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, quyết định xác minh nội dung khiếu ...
 • Điều 17. Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại
 • Chương V TIẾN HÀNH XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI
 • Điều 18. Công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại
 • Điều 19. Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người đại diện, người được ủy quyền, luật sư hoặc trợ ...
 • Điều 20. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng
 • Điều 21. Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng
 • Điều 22. Xác minh thực tế
 • Điều 23. Trưng cầu giám định
 • Điều 24. Làm việc với các bên trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại
 • Điều 25. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại
 • Điều 26. Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại
 • Điều 27. Đình chỉ việc giải quyết khiếu nại
 • Điều 28. Tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại
 • Điều 29. Tổ chức đối thoại
 • Điều 30. Thời hạn xác minh nội dung khiếu nại
 • Chương VI BAN HÀNH, GỬI, CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ LẬP, QUẢN LÝ HỒ SƠ GIẢI QUYẾT KHIẾU ...
 • Điều 31. Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại
 • Điều 32. Lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại
 • Điều 33. Theo dõi việc xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • Điều 34. Văn bản dùng trong việc xử lý khiếu nại và giải quyết khiếu nại
 • Chương VII ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
 • Điều 35. Nguyên tắc ủy quyền
 • Điều 36. Ủy quyền tham gia tố tụng vụ án hành chính
 • Chương VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 37. Khen thưởng và kỷ luật
 • Điều 38. Tổ chức thực hiện
 • MẪU SỐ S01-KN SỔ THEO DÕI XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • MẪU SỐ S02-KN SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN
 • MẪU SỐ S03-KN SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO DO … (CƠ QUAN CẤP TRÊN) … GIAO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 44/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 44/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 44/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 44/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 44/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật