Thông tư 178/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 178/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 178/2014/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch, đối với đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 178/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 26/11/2014 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 178/2014/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch, đối với đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ TÀI CHÍNH KHI THỰC HIỆN ĐẤU THẦU, ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH ĐỐI VỚI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Cơ quan tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch quản lý khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 4. Lựa chọn phương thức đấu thầu, nhận đặt hàng, giao kế hoạch
 • Điều 5. Sản phẩm đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch
 • Điều 6. Giá, đơn giá đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch
 • Điều 7. Việc thanh toán chi phí quản lý khai thác công trình thủy lợi
 • Chương II ĐẤU THẦU QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 • Điều 8. Điều kiện tổ chức đấu thầu và tham gia đấu thầu
 • Điều 9. Hình thức đấu thầu
 • Điều 10. Trình tự thực hiện đấu thầu quản lý khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 11. Thời gian thực hiện đấu thầu quản lý khai thác công trình thủy lợi
 • Chương III ĐẶT HÀNG QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 • Điều 12. Điều kiện đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 13. Đặt hàng quản lý khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 14. Điều chỉnh hợp đồng đặt hàng
 • Điều 15. Thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đặt hàng
 • Chương IV GIAO KẾ HOẠCH QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
 • Điều 16. Căn cứ và thời gian giao kế hoạch
 • Điều 17. Nội dung giao kế hoạch
 • Điều 18. Điều chỉnh kế hoạch thực hiện quản lý khai thác công trình thủy lợi
 • Điều 19. Thanh toán sản phẩm, quản lý khai thác công trình thủy lợi thực hiện theo phương thức giao kế ...
 • Điều 20. Trách nhiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ...
 • Chương V LẬP KẾ HOẠCH, GIAO DỰ TOÁN, CẤP PHÁT, THANH QUYẾT TOÁN KHI THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU ...
 • Điều 21. Lập kế hoạch
 • Điều 22. Tổng hợp kế hoạch, giao kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch đối với công tác quản lý khai thác ...
 • Điều 23. Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí được miễn, kinh phí trợ cấp, trợ ...
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành
 • Phụ lục số 01 KẾ HOẠCH TƯỚI, TIÊU, CẤP NƯỚC, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH ...
 • Phụ lục số 02 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TƯỚI, TIÊU, CẤP NƯỚC, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI ...
 • Phụ lục số 03 HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG Cung ứng và sử dụng dịch vụ cấp nước, tưới nước và tiêu nước
 • Phụ lục số 04 BIÊN BẢN NGHIÊM THU THANH LÝ HỢP ĐỒNG ĐẶT HÀNG Cung ứng và sử dụng dịch vụ cấp nước, tưới ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 178/2014/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 178/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 178/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 178/2014/TT-BTC

Đang cập nhật