Quyết định 528/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 528/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011- 2015 tỉnh Điện Biên Số hiệu: 528/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Phạm Xuân Kôi Ngày ban hành: 03/06/2011 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 528/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011- 2015 tỉnh Điện Biên

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM TỈNH ĐIỆN BIÊN, GIAI ĐOẠN 2011-2015
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2011- ...
 • Điều 2 Căn cứ mục tiêu, nội dung của Chương trình các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM TỈNH ĐIỆN BIÊN, GIAI ĐOẠN 2011-2015
 • Phần I TỔNG QUAN VỀ TRẺ EM VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2006-2010
 • I. BỐI CẢNH KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • II. TỔNG QUAN VỀ TRẺ EM TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẺ EM TỈNH ĐIỆN BIÊN, GIAI ĐOẠN 2006-2010
 • Phần II CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TRẺ EM TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2011-2015
 • I. MỤC TIÊU
 • III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH (các dự án của Chương trình)
 • V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • VI. HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BVTE
 • VII. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BVTE
 • PHỤ LỤC 1 MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRONG VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH BVTE TỈNH ĐƯỢC HIỂU NHƯ SAU:
 • PHỤ LỤC 2 Bảng 1: Dân số trẻ em giai đoạn 2006- 2010 (1)
 • PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP KINH PHÍ CHI CHO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2006-2010
 • PHỤ LỤC 4: NHU CẦU KINH PHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÂN THEO DỰ ÁN VÀ NGUỒN
 • PHỤ LỤC SỐ 5: TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2011-2015 PHÂN THEO NGUỒN VÀ NĂM.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 528/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 528/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 528/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 528/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 528/QĐ-UBND

Đang cập nhật