Thông tư 16/2014/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 16/2014/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 16/2014/TT-BNV hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 16/2014/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng Ngày ban hành: 20/11/2014 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Thông tư 16/2014/TT-BNV hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIAO, NHẬN TÀI LIỆU LƯU TRỮ VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CÁC CẤP
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ
 • Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc giao nộp tài liệu lưu trữ
 • Điều 5. Trách nhiệm của Lưu trữ lịch sử các cấp trong việc tiếp nhận tài liệu lưu trữ
 • Điều 6. Giao, nhận và quản lý tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại kho Lưu trữ cấp huyện (đối với các huyện ...
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I MẪU MỤC LỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NỘP LƯU
 • PHỤ LỤC II MẪU DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ ĐÓNG DẤU CHỈ CÁC MỨC ĐỘ MẬT
 • PHỤ LỤC III MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 16/2014/TT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư 16/2014/TT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 16/2014/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 16/2014/TT-BNV

Đang cập nhật